Zorunlu Fatura Düzenlemeye ve Amortismana Tabi Tutmaya İlişkin 2021 Yılı Parasal Hadleri

Özet

Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2021 yılı usul hadleri açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir.

1. Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had,

2. Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi,

3. Usulsüzlük cezaları ve diğer bazı hadler

1) Fatura Düzenleme ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Hadleri

Vergi Usul Kanunu’nun 232.maddesi uyarınca bedeli belirli bir tutarı aşan mal ve hizmet satışları için FATURA düzenlenmesi zorunludur. Fatura düzenlenmesi gereken bu satışlar için perakende satış vesikası düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Fatura düzenlenmesi mecburi işlemlere ilişkin geçerli hadler şöyledir.

Yıllar

Hadler

İşlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından)

4.500 TL

Diğerleri

1.500 TL

Buna göre, 2021 yılında 1.500 TL’yi aşan satışlar için (toptan, perakende, nihai tüketiciye vb. satış ayrımı yapılmaksızın) fatura düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca bu haddin altında kalsa dahi alıcının istemesi halinde satış için perakende satış vesikası yerine fatura düzenlenmesi zorunludur.

Öte yandan 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ile  işlenmiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin ve paladyum) ve kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci) ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından VUK’nun 232.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, ilgili yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür. Bu durumda işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından fatura düzenleme haddi 2021 yılı için 4.500 TL olarak uygulanacaktır.

2) Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Hadleri

VUK’nun 323.maddesi uyarınca, amortismana tabi tutulmaksızın tamamı doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi 2021 yılında 1.500 TL’dir. Anılan düzenlemeye göre KDV hariç bedeli belirli bir tutarın altında kalan iktisadi kıymet alımlarının amortisman yoluyla itfa edilmek yerine doğrudan dönem gideri olarak kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan 6728 sayılı ile; Gelir Vergisi Kanununun gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek giderlerinin belirlenmiş olduğu 40’ıncı maddesinin 7. bendinde yapılan değişiklik ile, İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilme olanağı getirilmiştir. Buna göre doğrudan gider yazma haddinin üzerinde (2021 yılında 1.500 TL) olsa dahi ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar amortismana tabi tutulmadan gider yazılabilecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar  :

Her biri ayrı ayrı 1.500 TL’nin altında kalsa dahi, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden kıymetler haddin hesabında topluca dikkate alınacak ve bütünü 1.500 TL’yi aşıyor ise amortisman yoluyla itfa edilecektir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetlere aşağıdaki örnekler verilebilir:

Sinema işletmesindeki koltuklar,

Okul işletmesi için alınan sıra ve tabureler,

Meşrubat sanayinde kullanılan boş şişe ve kasalar,

Otel işletmesi için alınan tabak, bardak, havlu vb.,

Belirli bir fonksiyon etrafında toplanan bina kamera sistemi,

Ve benzeri

 

Örneğin, bir otel işletmesi 2021 yılında, 200 adet porselenden yapılmış servis takımının her birini 300,-TL bedelle satın almış olsa dahi, servis takımları iktisadi bakımdan bütünlük arz etmekte olduğundan ve toplam bedeli (60.000 TL) 1.500 TL’lik haddi aştığından, bütünün amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekecektir.

3) Usulsüzlük Cezaları ve Diğer Bazı Hadler

VUK’nun usule ilişkin hükümlerine (belge, defter, kayıt vb.) uyulmaması halinde kesilecek cezalar ile bilanço esasında defter tutmaya, teminat, ilan ve benzeri hadlere ulaşılabilir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

05-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 86 kez okunmuştur.