1 Aralık 2020 Tarihinden İtibaren Başlayacak Mucbir Sebep Halini Düzenleyen 524 Nolu VUK Tebliği Yayımlanmıştır

Özet

25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla 1 Aralık 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep hali ilan edilmek suretiyle, kapsama giren mükelleflerin bazı vergi ödevleri ertelenmektedir.

1) Mücbir Sebep Kapsamına Girecek Mükellefler / Sektörler

Tebliğe göre; ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Bununla birlikte Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Tebliğde mükellefler ve sektörler itibariyle somut bir belirleme yapılmamıştır. Bu konuda şu an itibariyle referans alabileceğimiz dayanak İçişleri Bakanlığınca yayınlanmış olan dir. Zira kısıtlamalar konusunda yayımlanmış olan en son genelge yukarıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek olan 1.12.2020 tarihli genelgedir. Tebliğin yayım tarihi olan 25 Ocak 2021 tarihinden sonra yeni genelgeler yayımlanması halinde bu genelgeler de tabi ki dikkate alınacaktır.

Sözü geçen genelge incelendiğinde, 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu işyerleri şu şekilde belirlenmiştir: Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar.

Yine sözü genelge uyarınca 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilen işyerleri şu şekilde belirlenmiştir: Anasınıfı ve anaokulları.

Öte yandan konuya ilişkin olarak GİB internet sitesinde yayımlanan 25.01.2021 tarihli “İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.” açıklaması yapılmıştır.

Bu durumda, mücbir sebep kapsamında olan işletmelerin kapsamının; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark, lunapark, anasınıfı ve anaokulları ile sınırlı gibi görünmektedir.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile birçok işyerinin faaliyeti kısıtlanmış ama tamamen durdurulmamıştır. Örneğin, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler, kendi işyerlerinde oturtarak servis yapamamakla beraber eve/işyerine servis veya gel al şeklinde yiyecek/içecek satabilmektedirler. Lokantalar, kafeler ve benzerlerinden bir kısmı bu şekilde çalışmaya devam etmekte ama bunların büyük kısmı hiç çalışmamaktadır.

Anasınıfı ve anaokulları dışındaki özel okul / eğitim işletmeleri de eğitimlerini online uzaktan eğitim şeklinde sürdürmektedirler.

Sözü geçen VUK Tebliği, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde; lokanta, kafe, pastane gibi işletmeleri ile anasınıfı ve anaokulları dışındaki özel okul / eğitim işletmeleri gibi faaliyetlerini farklı şekillerde (eve/işyerine servis veya gel-al, uzaktan eğitim gibi) kısmen dahi sürdürme olanağı olan işletmelerden faaliyetlerini kendiliklerinden durduranların mücbir sebep uygulamasından yararlanamayacakları anlaşılmaktadır.

2) Mücbir Sebep Halinde Sayılacak Dönem

Tebliğe göre; kapsama giren işletmeler için mücbir sebep hali 1 Aralık 2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayacaktır ve alınan kararlarla faaliyetlerine tekrar başlamalarına izin verilen tarihe kadar devam edecektir.

3) Ertelenen Vergi Ödevleri ve Bunların Yerine Getirileceği Tarihler

Tebliğe göre; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde yerine getirilmesi gereken;

a) Muhtasar Beyannamelerin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) verilme,

b) Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme,

c) Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme,

d) e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenmesi,

süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatılmaktadır.

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmaktadır.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacaktır.

Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

Öte yandan kapsama giren mükelleflerin mücbir sebep dönemi boyunca kısmi KDV tevkifatına tabi alımlarında KDV tevkifatı yapmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

4) Sosyal Güvenlik Primlerinin Mücbir Sebep Kapsamında Olmadığı

Tebliğe göre; Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Diğer bir anlatımla, Sosyal Güvenlik Primleri ve bunlara ilişkin beyanlar mücbir sebep kapsamına alınmamıştır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

25-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 125 kez okunmuştur.