Hatırlanacağı üzere 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 489’ncı maddesinde yapılan değişiklikler ve Kanuna eklenen geçici 14.madde ile; a. Hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilgilerin ilgili şirketler tarafından senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Son günlerde bazı müşterilerimize yeni kurulan İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından mektup gönderilmek suretiyle avukatlardan hizmet alınması ya da bordolu avukat istihdamı zorunluluğuna ilişkin hatırlatmalar yapılmaktadır. İdari para cezalarına muhatap kalınmaması için sermayesi 250 Bin TL ve daha fazla olan anonim şirketlerin gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

GİB internet sitesinde 9 Mart 2021 tarihinde 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Bu duyuruya göre, İçişleri Bakanlığının 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan işten çıkarma (fesih) yasağı uygulamasının süresi 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay daha yani 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ile; 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmaların bağımsız denetim ve bildirim yükümlülüklerinde çok önemli sayılabilecek bazı değişiklikler yapılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 35 sıra nolu KDV Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kısmi tevkifat uygulamasında önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda alımlarımda kısmi tevkifat yapmak durumunda olan Alıcıların ve kısmi tevkifata tabi işlemlerin kapsamı genişletilir iken, kısmi tevkifat oranlarında da yüksek artışlar yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler ile kısmi tevkifat uygulaması adeta peşin vergilendirmeye dönüştürülmektedir. Bu Tebliğ ile [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere, 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tüm Elektronik belgelere (e-Belgeler) ilişkin düzenlemeler bir araya toplanmıştır. 9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 526 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 509 nolu VUK Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmek suretiyle; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Ocak 2021 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu Kanunla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile diğer bazı kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 7263 sayılı Kanun TBMM’de yasalaşmış olmasına karşın henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 523 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin 2021/Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 524 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla 1 Aralık 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep hali ilan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aşağıdaki ihdas edilmiş bulunan Değerli Konut Vergisi (DKV), kamuoyundan gelen ciddi eleştiriler sonucunda daha uygulama olanağı bulamadan 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, uygulama [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 13 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 24, 27 ve 28’inci maddelerinde düzenlenmiş olan istihdama yönelik desteklerin parasal tutarları yeniden değerleme oranında (%21,56) artırılmıştır. Desteklerin eski ve yeni tutarlar sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, GİB e-defter sitesinde yayımlanan 14.01.2020 tarihli duyuruda geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, kadar mali mühür veya elektronik imza ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları gerektiği duyurulmuştur.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, e-Defter portalında 8.1.2021 tarihinde yayınlanan duyuru ile 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak 15 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenen e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın (GİB) bilgi işlem sistemlerine aktarımı için son yükleme tarihi 05 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. e-Defter Saklama Program e-Defter Portalından indirilebeilecektir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) aşağıdaki hususlarda değişiklikler / düzenlemeler yapılmıştır. 1. Ticaret Bakanlığı’na, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma yetkisi verilmiştir. 2. Hamiline [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2021 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 6.1.2021 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 2021 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2021 yılı usul hadleri 522 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. 1. Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, 2. Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunları uygulamalarında 2021 yılında geçerli olacak parasal hadler 29.12.2020 tarihli 1.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olup, aşağıdaki başlıklar açıklanacaktır. • Gelir vergisi tarifeleri, • Kiralanan binek otomobillerin gider yazılabilecek aylık/günlük kira tutarı, • Binek otomobillerin doğrudan gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı, • Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı, • Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 30 Aralık 2020 tarihli 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun