Sayın Abonemiz, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasında önemli değişiklikler getiren 19 Ekim 2019 tarihli Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile getirilen en önemli değişikliklerden birisi de; e-defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin muhafazası ve ibrazına ilişkindir (bakınız büromuzun 2019-26 sayılı sirküleri) Tebliğin 4.4. bölümünde yapılan düzenleme ile; a. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılandırmalardan yararlanmak için yapılacak başvuru sürelerinin bir kısmı 31 Aralık 2020 tarihinde ilk taksit ve peşin ödeme sürelerinin bir kısmı ise 31 Ocak 2021 tarihinde dolmaktaydı. 30 Aralık 2020 tarihli [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamındaki stopaj vergilemesine yön veren 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulamasında önemli bazı değişikliklere gidilmektedir ve daha önceki bir Kararla Türk Lirası cinsinden mevduat faiz gelirlerinin stopaj oranlarında yapılmış olan indirimlerin uygulama süresi uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan kısa çalışma ödemesi uygulama süresini 31 Aralık 2020 tarihinden 28 Şubat 2021 tarihine ve başvuru süresini ise 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve yürürlüğe girmiştir. Sirkülerimizde bu konulara ilişkin son düzenlemeler özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hazırlanacağı ve büromuzun 2020-52 sayıl Sirkülerinde duyurulduğu üzere; 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı Katma Değer Vergisi ve kira ödemelerinde vergi kesintisi (stopaj) oranları 31 Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere düşürülmüş bulunmaktaydı. Bu kez 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 19.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu durumda 31.12.2020 tarihli bilanço gününde ve yeni bir oran açıklanmadığı sürece daha sonraki bilanço günlerinde vadesi bilanço günden sonra olan Türk Lirası cinsinden alacak/borç senetlerinin ve çeklerinin reeskontunda; [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Bu sirkülerimizde, her yıl olduğu gibi yıl sonu yaklaşırken müşterilerimizin 2020 yılının Aralık ayında yerine getirmeleri gereken rutin dışı bazı yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalara yer verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara değinilmiştir: 1) e-Belgelere ve e-Deftere ilişkin yükümlülükler, 2) Fiziki defterlerin açılış ya da ara tasdik onay işlemleri 3) Ortaklar cari ve kasa hesapları için adat faizi hesaplanması ve fatura kesilmesi 4) Bağımsız Denetçi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına, kurumlar, gelir ve katma değer vergisi kanunlarına yönelik düzenlemeleri önceki iki sirkülerimizde özetlenmiştir. Bu sirkülerimizde Kanunun diğer önemli bir düzenlemesi olan yurtdışındaki bazı varlıkların herhangi bir vergi ödenmeksizin ve vergi incelemesine tabi tutulmaksızın yurda getirilmesine ve yurtiçindeki [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan kısa çalışma ödemesi uygulama süresi en son 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı. Yayınlanan yeni karar ile bu sürede bir değişikliğe gidilmemekle birlikte, daha önce bu uygulamadan yararlanmamış olanların da uygulamadan yararlanmasının önü açılmaktadır. Öte yandan kısa çalışmadan normal çalışmaya [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Ar-Ge/Tasarım merkezlerine ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bizzat yazılı yapılan bilgilendirme ile COVİD-19 salgın riski nedeniyle, uzaktan çalışma süresi ve oranı yeniden belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri bir önceki sirkülerimizde özetlenmiştir. Bu sirkülerimizde Kanunun kurumlar, gelir ve katma değer vergisi kanunlarına yönelik düzenlemeleri özetlenecektir. Diğer önemli bir düzenleme olan yurtdışındaki bazı varlıkların yurda getirilmesine yönelik düzenleme ise bir sonraki sirkülerimizde ele alınacaktır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın abonemiz, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun “Torba Kanun” niteliğinde olup, birçok konuda düzenlemeler içermektedir. Bu sirkülerimizde Kanunun bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri özetlenecektir. Diğer bazı önemli düzenlemeler ise sonraki sirkülerlerimizde ele alınacaktır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan kısa çalışma ödemesi ve işten çıkarma yasağı uygulamalarının süreleri 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile ikişer ay daha uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde 28 Kasım 2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile, Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcilerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin bir kısmı, zaman içinde değişen Devlet teşkilat yapısına [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış (müşteri yönünden alışı) tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 30Eylül 2020 tarihinden itibaren tekrar binde 2’ye düşürülmüştür. 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası cinsinden mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 18 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kar dağıtım kısıtlamasının süresi 3 ay uzatılmıştır. Diğer bir anlatımla kar dağıtım kısıtlamasının süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere, 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanun 4. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26.madde uyarınca; düzenleme kapsamına giren işverenlerin sosyal güvenlik primlerinin sigorta prim tabanı (asgari ücret) üzerinden hesaplanan kısmının Hazine tarafından karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 27 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/35 sayılı Genelgede söz [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Eğitim-öğretim hizmetlerinin KDV ve otomobillerin ÖTV oranlarında değişiklikler içeren 2912 ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Kısa Çalışma Ödemesi süresi iki ay daha uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01 Ağustos 2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamaya ilişkin olarak mükelleflerden gelen sorular ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda, GİB tarafından 18 Ağustos 2020 tarihli Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bazı Katma Değer Vergisi ve kira ödemelerinde vergi kesintisi (stopaj) oranlarını 31 Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere düşüren 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında başlatılmış bulunan kısa çalışma ödemesi ve ücretsiz izin uygulamaları Büromuzun 2020-22 ve 2020-24 sayılı sirkülerlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Yine hatırlanacağı üzere, Büromuzun 2020-47 sirkülerlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere bu süreler 30 Nisan 2020 Tarihli Resmi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Covid-19 salgınının işverenler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek ve böylelikle istihdamı korumaya yönelik düzenlemeler içeren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu Kanun ile aşağıdaki yönde düzenlemeler yapılmıştır. a) Kısa çalışmadan veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerin çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda, çalışanların [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacını taşıyan Elektronik (e-) İrsaliye Uygulaması, bir kısım mükellef açısından 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle zorunlu olarak uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Büromuza iletilen soru ve görüşlerden e-İrsaliye uygulamasında birçok müphem konu olduğu anlaşılmaktadır. Tam bu sırada Gelir İdaresi Başkanlığı 16 Temmuz 2020 tarihinde e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun 1.1. versiyonunu yayınlamak suretiyle uygulamada tereddüt konusu [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2020 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) uygulanacak memur maaş katsayılarını 2020 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 6.7.2020 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 2020 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) uygulanacak olan, gelir vergisinden [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 30 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; - 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kısa Çalışma Ödemesi bir (1) ay süreyle uzatılmaktadır. - 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ise işten çıkarma yasağı bir (1) ay süreyle uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Fiziki ortamda tutulan 2019 yılına ilişkin yevmiye defterinin kapanış tasdikinin Türk Ticaret Kanunu’nun 64. Maddesi uyarınca izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının (normal hesap dönemine sahip olanlarda 30 Haziran 2020 günü) sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, İhtisas serbest bölgelerinin, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile sağlanan destek unsurlarına ilave olarak desteklenmesi amacıyla ilk adım 9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) ile atılmıştır. Bu Karar ile bu bölgeleri kurup işletecek firmalar ile bu bölgelerde faaliyet gösterecek firmalara ilave destekler sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) internet sitesinde 2 Haziran 2020 tarihinde Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Bu Kanun”) ile üç yeni vergi (Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi) ihdas edilirken, ayrıca birçok mükellefi doğrudan ilgilendiren vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile yapılan düzenlemelerden [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. ÖNER BEĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 24 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; a) 2568 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) döviz ve altın alım satım işlemlerinde Binde 2’den Yüzde 1’e yükseltilmiştir. b) 2569 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Finansman bonoları ve bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarında gerçek kişiler için gelir vergisi stopaj oranı %10’dan %15’e yükseltilmiştir. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere, Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12.maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13.madde ile Sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarına 30 Eylül 2020 tarihine kadar belirli kısıtlamalar getirilmiş bulunmaktaydı. Kar dağıtımı kısıtlamasının uygulama usul [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501) uyarınca; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlara ilişkin, 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin süresi, talep edilmesi halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir. ÖNER [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgına ilişkin ekonomik önlemeler kapsamında yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Mücbir Sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin 2020 yılı Mart/Nisan/Mayıs aylarına ilişkin KDV beyannameleri ile Ba-Bs bildirim formlarının verilme süreleri 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Bu erteleme gerek bizzat mücbir sebep halinde bulanan mükelleflerin gerek ise bu mükelleflerden [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, SGK internet sitesinde 22 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiştir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, çağdaş Türkiye’nin kurucusu Atamıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Tüm Türkiye’ de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 21.04.2020 tarihli ve 129 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 20.04.2020 tarihli ve 128 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile e-Defter oluşturma ve beratlarının yüklenme ile defter beyan sistemine kayıt süreleri uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Koronavirüs (Covid-19) salgı nedeniyle her gün bir yenisinin eklendiği yasal düzenlemelerden sonuncusu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur. Bu Kanun’un Cumhurbaşkanı onayından geçtikten ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtmek isteriz. Bu Kanunla [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Koronavirüs (Covid-19) salgı nedeniyle sürekli olarak yasal ve idari düzenlemeler yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde yayınlamış olduğu iç genelgeler ile bazı hususlara açıklık getirmiştir: • 31 Mart 2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Uygulama İç Genelgesinde; 30/4/2020 tarihine kadar duran bazı vergi hak kullanımı süreleri hususuna açıklık getirmiştir. • 3 Nisan 2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Uygulama İç Genelgesinde; Ana faaliyet [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8), ile uygulamaya geçiş tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından yayınlanan 2 Nisan 2020 tarihli Genel Yazı ve Duyuruyla, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde mücbir sebep halinde oldukları kabul edilen mükelleflerin 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ertelenmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Mücbir Sebep kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir. Sorgunun İnteraktif Vergi Dairesi > BİLGİLERİM> 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu adımlarıyla aşağıdaki şekilde yapılması mümkündür.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.gib.gov.tr) 30 Mart 2020 günü yapılan duyuruyla Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir. Son durum itibariyle kredi kartıyla yapılabilecek ödemeler Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına karar verilen mükelleflerin mal ve hizmet alımları kısmi tevkifat kapsamına girse dahi tevkifat uygulanmayacağından, 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında bu şekilde mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflere yapılacak teslim ve hizmetlere ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV tevkifatı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında başlatılmış bulunan Kısa Çalışma Ödemesi Büromuzun 24 Mart 2020 tarihli 2020-22 sayılı Kısa Çalışma Ödemesi konulu Sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Bu sirkülerimizi takiben 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında yayımlanan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arası Mücbir Sebep hali olarak kabul edilerek, bazı vergi ödevlerinin yerine getirilmesi ertelenmiştir. Konuya ilişkin olarak 24 Mart 2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kısa Çalışma Uygulaması/Ödemesi 4447 sayılı Kanunun ek 2.maddesinde düzenlenmiş olup, uygulama esasları Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma ödemesi uygulaması başlatılmıştır. Konuya ilişkin olarak İŞKUR internet sitesinde yapılan açıklamalar ve ilgili düzenlemeler aşağıda [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğle Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemlerinde değişiklikler yapılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Mart 2020 tarihli 126 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2020/Şubat Ayı KDV beyannamelerinin ve Ba-Bs bildirimlerinin verilme ile e-Defterlerin oluşturma, imzalanma ve berat yükleme süreleri uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ilk taksit ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de ticari kredilerin erken kapatılmasında uygulanacak ücret oranlarında değişiklikler yapan ve kısmen kapama imkanı getiren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8) yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 3 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) ile külçe metal, bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri ile hurda ve atık teslimlerinde 5/10 olan tevkifat oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 23.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 22.02.2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösterip beş puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerlerinin 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7), Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dışındaki iller için uygulamaya geçiş tarihi 1 Mart 2020 tarihine ertelenmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, . Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 7 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 3 numaralı Emlak Vergisi Kanunu sirküleri ile; 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı 1003A ve 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri için düzenleme kılavuzları ve sıkça sorulan sorular çalışması yayınlamıştır. Kılavuzların içeriğinden dikkat çekmek istediğimiz hususlar sirkülerimizde özetlenmiş olmakla birlikte kılavuzların ve sıkça sorulan sorular çalışmasının kullanıcılar tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesini önermekteyiz.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, e-Defter Portalında yayımlanan 16.01.2020 tarihli Duyuruda geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin bu tercihlerini 31 Ocak 2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden tamamlamaları duyurulmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, İsteyen mükelleflere ücretler üzerinden yaptıkları kesintilerin bildirimini ayrı bir (10B kodlu) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etme imkanı getirilmektedir. Konuya ilişkin açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 13.1.2020 tarihli 122 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ortak alınmasına ilişkin olarak SGK tarafından internet sitesinde yayımlanan aşağıda tam metni yer almakta olan Duyuruya göre; 1. 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır. 2. e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmekte olup, e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2020 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 7.1.2020 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir. Türü Katsayı Memur aylığı katsayısı 0,146061 Memuriyet taban aylığı katsayısı 2,28624 Buna göre 2020 yılının ilk yarısında [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2020 yılı usul hadleri 513 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. 1. Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, 2. Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 30 Aralık 2019 tarihli Remi Gazetede yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayi yatırımlarına sağlanan ve 31.12.2019 tarihinde sona eren KDV iadesine ve kurumlar vergisine yönelik teşviklerinin uygulama süreleri uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 19 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan varlık barışı düzenlemesinden yararlanma süresi 31.12.2019 tarihinde sona ermekteydi. 30 Aralık 2019 tarihli Remi Gazetede yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile varlık barışından yararlanma süreleri 6 ay uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 31 Aralık 2019 tarihli 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) ile yurda getirilen ihracat bedellerinin bankaya satılması (TL’ye çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmakta, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme sürekli hale getirilmekte ve diğer bazı önemli değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 2 Ocak 2020 tarihli 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli listede yapılan değişikliklerle; mobilyalar ve bazı diğer malların (yumurta, balık) katma değer vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Bu sirkülerimizde 2020 yılında geçerli olacak, 27.12.2019 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hadlere ve tutarlara yer verilmiştir. • Gelir vergisi tarifeleri, • Binek otomobillerin doğrudan gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı, • Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı, • Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı, • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Gelir vergisinden istisna günlük [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun