1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki “Mali Af” hükümlerinden yararlanmakla birlikte ödemelerini zamanında yapamadıkları için af hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedenlere, 28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile aşağıdaki (I), (II) ve (III) sayılı listede yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 27 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 26.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 499 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla ticari ithalat maksadı dışında yani şahsi kullanım amaçlı olarak yurtdışından getirilecek aşağıda yer almakta olan (ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun ya da olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü işitsel ve/veya görsel yayınları alabilen) cihazlardan 2019 yılında bir kereliğine alınacak ücretler belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanununa 11.maddesine 2016 yılında eklenmiş olan 7.fıkrasıyla, Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde 19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Müşterilerimizin 2019 yılında kullanacakları defterlerin açılış onaylarıyla, 2018 yılında kullanılıp 2019 yılında kapanış tasdikine konu defterlere, e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Faturasına ilişkin rutin dışı bazı yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalara yer verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara değinilmiştir: 1) e-Fatura ve e-Defter başvuruları 2) e-Arşiv Faturası ve e-Fatura başvuruları 3) 2019 yılında kullanılacak defterlerin açılış ya da ara tasdik onay işlemleri 4) 2018 yılında kullanılan defterlerin kapanış onay işlemleri

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

7143 sayılı Kanunun 10.maddesinin 13.fıkrası; Türk vatandaşlarının ya da şirketlerinin yurt dışında bulunan bazı varlıklarının (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) Türkiye’ye getirilmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Sayın Abonemiz, 30.11.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 13.fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12.maddesi uyarınca; aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek istisna haller hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek istisna haller hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) bazı taşınmaz, taşıt aracı, dayanıklı tüketim mallarının [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

27.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç olmak üzere)1 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek istisna haller hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi 2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 140 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğüne ilişkin bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin bazıları ibare değişiklikleri olup, esasa çok etki etmeyen değişikliklerdir. Esasa ilişkin önemli değişikliklere Sirkülerimizde değinilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Şirketlerin yönetim ve karar organlarının sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uymaları gereken kurallar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesinde düzenlenmiştir. 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile bir yandan 376.maddenin bazı müphem düzenlemelerine açıklık getirilmiş diğer yandan ise [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Son aylarda enflasyon ve piyasa faiz oranları bir artış trendine girmiş bulunmaktadır. Bu artış trendine paralel olarak; 1) Kamu alacaklarına uygulanmakta olan aylık %1,40 Gecikme Zammı oranı, 4.9.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) ile aylık %2’ye yükseltilmiştir. 2) Kamu alacaklarına uygulanmakta olan yıllık %12,00 Tecil Faizi oranı, 6.9.2018 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ile yukarıdaki paragrafta açıklanan liberal uygulama 6 ay süreyle askıya alınmak suretiyle 4 Eylül 2018 ile 4 Mart 2018 tarihleri arasındaki 6 aylık sürede gerçekleştirilecek olan ihracata ilişkin bedellerin belli bir sürede (duruma göre 180, 90, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olan 7144 sayılı Kanunun 5.maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31.maddesi uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle bir kereye mahsus olmak üzere yeniden değerlenmesine olanak sağlanmıştır. Yeniden değerleme uygulamasın esasları 6 Temmuz 2018 tarihli [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 21.madde ile; 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 20. maddeleri kapsamında sigorta prim desteği sağlanan çalışanların ücretleri için stopaj gelir vergisi ve damga vergisi desteği getirilmiştir. Gelir vergisi stopaj desteğinin uygulama esasları 6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 304 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde açıklanmış olup, esaslı noktaları [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın abonemiz, Bugün (6.7.2018) paylaşmış olduğumuz 2018-26 nolu sirkülerimizin 3. bölümündeki Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarlarında bir düzeltme yapılmıştır. Bu aksaklık için özür dileriz. Düzeltilmiş şekliyle 2018 yılının ikinci yarısında (1 Temmuz-31 Aralık) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu yönelik yapılan aşağıdaki başlıklardaki yasal düzenlemelerin uygulama esasları 303 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği 11 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. - Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası, - Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması, - İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi - İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı, Bu [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 20 Haziran 2018 tarihli ve 2018/20 Sayılı SGK Genelgesi ile 2018 yılı ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ uygulamasının detayları belirlenmiştir. Buna göre; - Asgari ücret desteği 2018 yılı Ocak-Eylül aylarında verilecektir. - Bu destek prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL ve altında olan çalışanlar için verilecektir. - Günlük destek tutarı 3,33 TL olacaktır. - Genel Haziran ayında yayınlanmış olduğundan 2018 yılı Ocak- Nisan dönemi için hak edilen ancak mahsup [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan son iki aylık dönemde teknoloji firmalarına (yazılım, Ar-Ge, tasarım) yönelik olarak vergi ve sosyal güvenlik alanında çok sayıda düzenleme yapılmış ya da daha önceki dönemlerde yapılan bazı yasal düzenlemelerin uygulama esaslarının belirlendiği kararnameler ve tebliğler. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: • Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde getirilen KDV istisnasının [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, bağımsız denetim kapsamında olan şirketler iki şekilde belirlenmektedir. 1. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler (aşağıdaki (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler bu kapsama girmektedir.) 2. Hasılat, aktif büyüklüğü ve/veya çalışan sayısı ölçütlerine bağlı olarak bağımsız denetime tabi olup olmadığı belirlenen [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz; 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile; 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başlaması öngörülen, Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi uygulamasının başlama tarihi, 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bir “Af Kanunu” olarak nitelendirilebilecek 7143 sayılı Kanun ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmış olup, bunlardan öne çıkanlar Sirkülerimizde özetlenmiştir. - Vergi ve sosyal sigorta prim alacakları başta olmak üzere bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. - Matrah ve Vergi Artırımı düzenlemeleriyle vergi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. BKK ile yapılan aşağıdaki düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir. - İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna tavanının asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’inden %50’sine yükseltilmiştir, - Yüzde 50 oranında daha fazla amortisman ayrılabilecek ve KDV’den istisna olarak iktisap edilebilecek yeni makina ve teçhizat [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Değerli Abonemiz, 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 7104 sayılı Kanunla ilgili TBMM’ye sevk edilen tasarı metninde, kamuoyunda “İngiliz Modeli” olarak adlandırılan; belli bir süre indirilemeyen KDV’nin mükellefe iade edilebileceğine ve kurumlar vergisi mükelleflerine iştirakleriyle birlikte grup KDV beyanında bulunabilme olanağı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 7103 sayılı Kanunla sosyal sigorta primlerine ve bunlara ilişkin teşviklere yönelik yapılan aşağıda başlıkları yer almakta olan düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir. -Özel sektör işverenlerine yönelik olarak 2018-2020 yıllarında uygulanmak üzere yeni sigorta prim desteği getirilmektedir. - Micro ölçekli imalatçı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 7103 sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark/Teknokent) ve yerinde ar-ge kuruluşlarına yönelik yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 7103 sayılı Kanunla GVK, VUK, KDV, MTV Kanunu, 6183 sayılı Kanun, Harçlar Kanunu ve ÖTV Kanununda yapılan düzenlemelerden öne çıkan başlıklar Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlı düzenlemeler içeren 7099 sayılı Kanun 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 7099 sayılı Kanunla vergi, sosyal güvenlik ve Türk Ticaret Kanunu’na yönelik olarak yapılan düzenlemelerden öne çıkanları Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması https://ivd.gib.gov.tr internet adresinde uygulamaya açılmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ilişkin usul ve [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmelikte yapılan değişiklikler arasında özellikle Bölgedeki girişimcilere Proje Bitirme Belgesi verilmesine ve Temel Bilimler Desteğine ilişkin uygulama esasları belirlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler öne çıkmaktadır. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile küçük işletmelerin ve gerçek kişilerin döviz kredisi kullanımlarına ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Aşağıda açıklanacak olan kısıtlamalar 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı tarihli Resmi Gazetede 2018/11185 sayılı Karar ile yapılan değişikliklere ilişkin olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Muhatap bankalar, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen ve kısmen ya da tamamen karşılıksız olan her çek yaprağı için belirli bir tutarda ödeme yapmakla yükümlüdürler. Bankaların yükümlü oldukları tutarlar T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Bu çerçevede 19 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıksız olan her [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek 2017-2018 eğitim/öğretim yılı için ödenecek net asgari ücretler ile bunun için işletmelere ödenecek Devlet katkısı miktarları sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

7061 sayılı Kanunla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda önemli bir değişiklik yapılmak suretiyle çift tarife uygulamasına geçilmiştir. 1.1.2018 tarihinden itibaren MTV aşağıdaki tarifelere göre ödenecektir: 1. 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) önce satın alınmış bulunan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tarifesi (MTVK geçici 8.madde) 2. 1.1.2018 tarihinden itibaren satın alınacak otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ile satın [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2018 yılı usul hadleri 490 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi, • Genel usulsüzlük cezaları, • Özel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2018 yılında uygulanacak tarife 80 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Bu yıl harç oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2017 yılında geçerli oranlar korunmuştur. Maktu harçların tutarları ise yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2018 yılında uygulanacak tarife 62 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2017 yılında geçerli oranlar korunmuştur. Maktu damga vergisi tutarları ise yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır. 2018 yılı için geçerli olacak üst sınır, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2018 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2018 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.1.2018 tarihli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir. Buna göre 2018 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde 2018 yılında geçerli olacak aşağıda başlıkları gösterilen hadlere ve tutarlara yer verilecektir. Bunlar 29.12.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 30 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun