Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2015 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2015 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.1.2016 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Asgari ücretteki artışın işverenlere getirdiği yükün bir kısmını karşılamayı taahhüt eden Hükümet, bu çerçevede 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; İşverenlerin asgari ücretle çalıştırdığı işçilerin ücret maliyetlerinin günlük 3,33 TL’lik ve aylık en fazla 100 TL’lik kısmını 2016 yılıyla sınırlı olmak üzere, primlerin terkini yoluyla karşılama yönünde düzenleme [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere ilişkin aşağıda yer alan 11.02.2016 tarihli Duyuru yayınlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce kurumun internet sitesinde 15.04.2016 tarihinde yayımlanmış bulunan duyuruda özetle; İki yıl süreyle aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işverenlere ait işyeri dosyalarının sistem tarafından otomatik olarak Kanun kapsamından çıkarıldığı, bundan sonra tekrar sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinin, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerektiği açıklanmıştır. Duyurunun tam metni Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çalışan sayısı 5 ve daha fazla olan işverenler; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ise, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapmak zorundadırlar.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2015 hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin kapanış onayının 30 Haziran 2016 Perşembe günü sonuna kadar yaptırtılması gerekmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu zorunluluğa uymayan işverenlere ağır cezalara muhatap kalabilecektir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Devamında 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile de yapılan yasal değişiklikler 1 Sıra Nolu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’ine işlenmiştir. Yapılan değişikliklerin uygulamaya etkileri Sirkülerimizde yer almaktadır. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Maliye Bakanlığı Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2016 yılının altı aylık enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.7.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Toplam 88 maddeden oluşan, bu itibarla çok kapsamlı olan bu Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden abonelerimizi ilgilendirebileceğini düşündüklerimize mümkün olduğunca önem sırasına göre aşağıda yer verilmiştir. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.Bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak 10/11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetelerde aşağıda yer alan bir dizi Bakanlar [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanmak için yapılacak başvurulara ve ödemelere ilişkin süreler 26.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile uzatılmıştır. Bazı başvuru ve ödeme sürelerinde ise değişiklik yapılmamıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hükümetin yılbaşındaki taahhüdüne paralel olarak asgari ücretin AGİ dahil 1.300,99 TL’nin altına düşmesini önlenmek amacıyla 28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6753 sayılı Kanun ile GVK’ya eklenen geçici 86 maddede düzenleme yapılmıştır. Bunun uygulama esasları aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanan 294 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Kanun 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde yapılan değişiklik ile sigorta primine esas üst sınır, günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olarak yeniden belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde müşterilerimizin 31 Aralık 2016 günü bitimine kadar yerine getirmeleri gereken rutin dışı bazı yükümlerine ilişkin hatırlatmalara yer almaktadır. Sirkülerimizde 31.12.2016 tarihine kadar yerine getirilmesi aşağıdaki konulara değinilmiştir:1)e-Fatura ve e-Defter Başvuruları2)e-Arşiv Faturası ve e-Fatura Başvuruları3)2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Onay İşlemleri

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun