4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2014 yılı için yeniden değerleme oranı 15.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 10,11 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2015 yılı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde memur maaş katsayılarına endeksli gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2015 yılında uygulanacak tarife 58 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2014 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında ( % 10,11) artış yapılmıştır. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2015 yılında uygulanacak tarife 73 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2014 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu harçların tutarlarında ise 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında ( % 10,11) artış yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, motorlu taşıtlar vergilerinin (MTV) 2014 yılında uygulanan miktarlarının, % 10,11 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 45 seri nolu MTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 442 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Çevre temizlik vergisinin (ÇTV) 2014 yılında uygulanan miktarlarının, % 10,11 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 46 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 443 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulamasına ilişkin 433 sıra nolu VUK Genel Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

17 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 444 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğunu getiren 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten, dolayısıyla da sözü geçen bildirimin verilme zorunluğu kaldırılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanunun 6 maddesi vergi düzenlemelerine ilişkin olup, bunlar içinde en önemlisi sermaye şirketlerine nakit sermaye konulmasına vergi teşviki getiren düzenlemedir. Diğerleri VUK, KDV ve ÖTV kanunlarına ilişkindir. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, 11.9.2014 tarihli (Mük) Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen ek madde 9’da yapılan düzenlemeyle ev hizmetlerinde çalışanlar 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren zorunlu sigortalı sayılmışlardır. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığına ilişkin uygulama esas ve usulleri 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme yanında Asgari Geçim İndiriminde (AGİ) ve kazançtan indirilebilecek giderlerde değişiklikler getiren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter (e-Defter) tutma ve elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletilmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun 127 ile 132/A maddeleri ile tanınan yetkiler çerçevesinde Maliye Bakanlığı, elektronik yoklamaya (e-Yoklama) ilişkin usul ve esasları, 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 453 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlemiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6637 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun vergi matrahının tespitinde kurum kazancından yapılabilen “Diğer İndirimleri” düzenleyen 10. Maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren sermaye şirketlerine nakit sermaye konulmasına vergi teşviki getirilmiştir. Sözü geçen düzenlemede vergi indirim oranı, sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulanacak memur maaş katsayılarını 03.07.2014 tarihli Genelgede yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir.Buna göre 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları Sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

1 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı tutarı 3.828,37 TL olmuştur.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi dairelerince düzenlenen evraklar, muhataplarına posta kanalıyla, memur vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilebilmekteydi. 2010 yılında 6009 sayılı Kanun ile VUK’na eklenen 107/A maddesiyle bir dördüncü tebliğ usülü olan elektronik tebligat (e-Tebliğ) yöntemi getirilmiştir. Elektronik tebliğe ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 19.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8216 sayılı Kararla değişiklik yapılmıştır. Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Kararın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “ö” bendi ile “Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları” 5 inci bölge için (minimum yatırım tutarlarında [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde müşterilerimizin 31 Aralık 2015 günü bitimine kadar yerine getirmeleri gereken rutin dışı bazı yükümlerine ilişkin hatırlatmalara yer almaktadır. Sirkülerimizde 31.12.2015 tarihine kadar yerine getirilmesi aşağıdaki konulara değinilmiştir: 1) Elektronik Tebligat (e-Tebliğ) Talep Bildiriminin verilmesi, 2) e-Fatura ve e-Defter Başvuruları 3) e-Arşiv Faturası ve e-Fatura Başvuruları 4) 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Onay İşlemleri 5) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaza Geçiş

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, belirli vergi mükelleflerinin 8.000 TL üzerindeki tahsilatlarını ve ödemelerini finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte bu had 24.12.2015 tarihinde yayımlanan 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye düşürülmüştür. 31.12.2015 tarihine kadar 8.000 TL’lik had geçerli olacaktır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Basit/Bilgisayar bağlantılı YNÖKC kullanmak zorunda olan mükellefler ile ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren YNÖKC geçmek zorundaydılar. Ancak 25.12.2015 tarihinde yayımlanan 466 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile bu tarih ertelenmek suretiyle kademeli bir geçiş öngörülmüştür.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2015 yılı için yeniden değerleme oranı 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için %5,58 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife 59 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife 75 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu harçların tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, Motorlu Taşıtlar Vergilerinin (MTV) 2015 yılında uygulanan miktarlarının, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 46 seri nolu MTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414. Maddesi uyarınca, Kanunun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 460 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

29.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 467 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat uygulamasına geçiş tarihi 1 Nisan 2016’ya ertelenmiştir. Bu itibarla bu güne kadar vergi dairelerine e-Tebligat başvurusu yapmayan mükellefler bu başvurularını 31.03.2016 tarihine kadar yapabileceklerdir

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

30.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ile yurt dışına götürülen ya da gönderilen paraların belli bir limitin üzerinde olması halinde için beyan/bildirim zorunluluğu getirilmiştir

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 458 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcut listeye yeni ilaveler ya da değişiklikler yapılmıştır

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2016 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir.Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgari ücret, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun