Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2013 tarihli ve 28868 (Mükerrer 3) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgar

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2014 yılında uygulanacak tarife 57 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.•2012 ve 2013 yıllarından farklı olarak bu yıl nispi esasa göre vergile

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2014 yılında uygulanacak tarife 71 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.•2012 ve 2013 yıllarından farklı olarak bu yıl nispi esasa göre alınan harçları

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, motorlu taşıtlar vergilerinin (MTV) 2013 yılında uygulanan miktarlarının, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanaca

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Çevre temizlik vergisinin (ÇTV) 2013 yılında uygulanan miktarlarının, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 43 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Gen

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının yürürlüğe girmesini takiben sıra elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulamasına gelmiştir. Esasen e-Arşiv uygulaması, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında düzenlenen Telekom, doğalgaz ve GSM faturaları ile daha önce sınırlı bir mükellef kitlesi için uygulamaya girmiş bulunmaktaydı. Bu kere 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Arşiv Faturası (EAF) ve e-Arşiv uygulaması [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2014 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2013 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 3.1.2014 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere 2014/2 sayılı Sirkülerimizde duyurduğumuz üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Belirlenen yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Diğer yandan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiş olan idari para cezalarının çok önemli bir kısmı asgari ücret tutarını esas almaktadır. Bu cezaların özel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Muhatap bankalar, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen ve kısmen ya da tamamen karşılıksız olan her çek yaprağı için belirli bir tutarda ödeme yapmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede 21 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıksız olan her çek yaprağı için bankaların ödemekle yükümlü olacağı tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunda vergilendirmeye yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlardan en kayda değeri ise, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik ilave bazı vergi teşvikleri ve istisnalarıdır. Yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6322 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde değişiklik yapılarak, konut kira gelirlerindeki istisnanın kapsamı daraltılmıştır. 18.2.2014 tarih Resmi Gazetede yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde b

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname sisteminde yer alan Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1 Nisan 2014 tarihinde kullanıma açılmıştır. Mükelleflerin 2003 yılına ilişkin beyannamelerini 1-25 Nisan 2014 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Nisan-Mayıs aylarındaki aylık olağan yükümlülüklerine ilave olarak, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, yılda bir kez yerine getirdikleri beyan, bildirim ve vergi ödemeleri de bulunmaktadırlar. Bu Sirkülerimizde yılda bir kez yapılması nedeniyle gözden kaçması muhtemel yükümlülüklere dikkat çekilmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

18.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6400 sayılı BKK ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 50'den 30'a indirmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanunun fiktif yani gerçekte olmayan KASA ve ORTAKLAR CARİ hesaplarının düzeltilmesine yönelik düzenlemelerine Sirkülerimizde [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanun ile yapılan çeşitli vergi kanunlarındaki yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6552 sayılı "Torba" Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6552 sayılı "Torba" Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik hükümleri içeren diğer kanunlarda (5746, 5521, 4447 sayılı Kanunlar gibi) yapılan yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirk?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6552 sayılı "Torba" Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6552 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit deme süreleri, Kanunun verdiği yetki uyarınca 30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun