Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2013 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgari ücret, öze

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2012 yılında uygulanan had ve tutarların 2013 yılı için % 7,80 oranında arttırılması gerekmekte olup, yeniden belirlenen had ve tutarlar, 284

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2013 yılında uygulanacak tarife 56 seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Tarifede en dikkat çekici husus,nispi ve maktu vergilerin tümünün % 15 Or

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2013 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uyg

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2013 yılında uygulanacak tarife 69 seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereği, motorlu taşıtlar vergilerinin 2012 yılında uygulanan miktarlarının, %7,80 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hükümetin, mevduat hesaplarındaki vadeyi uzatma politikasının bir gereği olarak, mevduat faizleri ile katılım hesaplarına ödenen kar paylarından yapılan vergi kesintisi (stopaj) oranları, vadeye göre farklılaştırılmak suretiyle 2012/4116

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Net alanı 150 m2’ ye kadar olan konutların tesliminde uygulanacak kdv oranları, münhasıran Büyükşehir sayılan illerde geçerli olmak üzere, konutun üzerinde bulunduğu arsanın emlak vergisi değ

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından sağlayacakları döviz ve altın kredilerine (fiduciary işlemler hariç) 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi getirilmiştir. saygılarım?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

19.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5335, 5502, 5510 ve 5648 sayılı kanunlara ilişkin düzenlemeler

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Büromuzun 2012/22 Sayılı Sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 6322 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda önemli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak 31 Aralık 2012 tarihli Resmi G

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kümes hayvanlarının etleri ile yenilen sakatatlarının ve yağlarının toptan teslimleri % 1, perakende teslimleri ise % 8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktaydı. 24 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4345 sayılı Mal ve Hizmetlere

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, 2013/14 nolu sirkülerimiz 6331 sayılı Kanunla getirilen iş sağlığı ve güvenliğine dair işveren yükümlülükleri hatırlatmak için 14.03.2013 tarihinde gönderilmişti. 29.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Nisan-Mayıs aylarındaki beyan, bildirim ve ödeme yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, kolaylıkla okunabilecek bir yükümlülükler takvimi oluşturulması amaçlanmıştır.Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 6455 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 153/A numaralı maddeyle S

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizde, vadeli çeklerde reeskont uygulamasına olanak sağlayan 30.04.2013 tarihli ve 64 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri konu edilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Varlık Barışına, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanuna ve diğer bazı kanunlara yönelik düzenlemeleri içeren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Mayıs 2

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları konu alan 426 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 15.06.2013 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu sirkülerimizde, yeni nesil ödeme kaydedici ciha

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Ekte yer verilen Sirkülerimizin 17.06.2013 tarihinde abonelerimize gönderilmiş olan (güncellenmeden önceki) şeklinde, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 1.7.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak 2013 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları da değişmiş olup, konuya ilişkin a

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

31 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Varlık Barışına ilişkin 31 Temmuz 2013 olan son bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde yapılan düzenleme ile kısaca Trafik para cezaları için bir kez daha, işlemiş faizlerinden büyük ölçüde vazgeçilmek suretiyle ödeme kolaylığı ge

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını, sigortalının prime esas kazancının % 1'den % 2’ye çıkaran düzenleme 1.9.2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kamu alacaklarının tahsilinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin en temel ve ayrıntılı açıklamaları içeren 2007 tarihli, 6183 sayılı Kanuna ilişkin Seri: A Sıra No: 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği’nde 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Maliye Bakanlığı tarafından 10.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerinin, GİB internet vergi dairesi üzer

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklikler yapan 2013/5595 Sayılı BKK 1 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen BKK ile yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

e-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı 26.11.2013 tarihli ve 67 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklamalar yapmış bulunmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

SGK İşveren Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapan Tebliğ 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen Tebliğ ile yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

24.12.2013 tarihli Resmi Gazetede İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik’te iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için özel sektör işyerlerine sa

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

24.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) ile e-Defter uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Mevcut durumda, mukimlik belgesi sadece Gelir İdaresi Başkanlığı ve kendi mükellefleriyle sınırlı olmak üzere Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) tarafından düzenlenebilmektedir. GİB tarafından 20.12.2013 tarihinde

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanunu (VUK) 281 ve 285. maddeleri, 238 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ve 64 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri çerçevesinde yapılacak senede bağlı alacak ve borç senetlerinin ve vadeli çeklerin reeskontunda uygulanacak oran, Av

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun