Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2012 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. Bu sirkülerimizde , 280 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği esas alınarak Gelir Vergisi Kanununa dair uygulamada sıklıkla

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2012 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. Bu sirkülerimizde, 411 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği esas alınarak Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177,

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2012 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgari ücret, özel

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sirkülerimizde, 01.0.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 55 seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan Damga Vergisi tarifesi ve damga vergisi tavanı bilgisi yer almaktadır. Tarife, 2011 yılının maktu vergileri 1

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar, 1.1.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiş bulunmaktad?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2012 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olmuştur. Bu sirkülerimizde, 39 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olan 2011 yılında ödenecek olan M

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu uygulamasına ilişkin olarak bazı düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla, Mükellef Bilgileri Bildirimi (MBB-Bildirim) verme zorunluluğu getirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete??

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Çek Kanunu’nda ve bağlantılı olarak Türk Ticaret Kanunlarında, 3 Şubat 2012 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6723 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklikler yapılmış olup, bunlardan en önemli

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kazanılmış yatırım indirimi haklarının kullanımını sınırlandırmaya yönelik bir yasa hükmü daha Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve yürürlüğü durduruldu. Anayasa Mahkemesi 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı karar

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Maliye Bakanlığı, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira geliri) elde edenlerin beyanlarını internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde almak amacıyla, GİB web sitesinde "Önceden Hazırlanmış Kira Be

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtlara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) istisnası ile kasko sigortası değeri uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 40 Seri Nolu MTV Tebliği 30.03.2012 gün ve 22849 nolu Resmi Gazete?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

04.04.2012 gün ve 28254 nolu Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/1 sayılı Genelgede; bürokrasinin azaltılmasına yönelik olarak, tacir ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılış işlemlerinin kolayl

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde, Kurumlar Vergisi mükellefleri için Nisan-Mayıs aylarındaki beyan, bildirim ve ödeme yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, kolaylıkla okunabilecek bir yükümlülükler takvimi oluşturulmuştur. Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2007 yılından bu yana kesintisiz olarak hazırlamış olduğumuz kurumlar vergisi beyannamesi düzenleme kılavuzlarımızın güncellenmiş devamı olan bu kılavuzumun da kurumlar vergisine yönelik dönem sonu işlemleriniz ve beyanname düzenleme sa

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Katma Değer Vergisi’ndeki sorumluluk (tam ve kısmi ve tevkifat) uygulamasını yeniden düzenleyen 117 Seri Nolu KDV Tebliği 14.04.2012 günlü ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Böylelikle tevkifat uygulamasına ilişkin daha ?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2012 /Ocak-Mart dönemi Geçici Vergisi için esas alınması gereken kurlara Sirkülerimizde yer verilmiştir.Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde, genelinde 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapan, 5 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 6 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardan, müşterilerimiz

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

1 Haziran 2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı ile 2012 yılının ilk ve ikinci yarsı için Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsay?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bir çok önemli kanunda önemli değişiklikler ve düzenlemeler içeren 6322 sayılı Kanun, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kamuoyuna ilk açıklamaları 2012 yılı başlarında yapılan “Yatırımlara Yeni Teşvik Sistemine” ilişkin ilke ve esasların belirlendiği, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

GİB internet sitesinde yayımlanan 21.06.2012 tarihli ve 63 nolu KDV sirküleriyle, 60 nolu KDV Sirkülerinin, katma değer vergisindeki tam ve kısmi ve tevkifat uygulamasına ilişkin kısmı, 117 Seri Nolu KDV Tebliğine paralel hale getirilmiş bulu

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde, Büromuzun 2012/19 sayılı Sirkülerinde duyurulmuş bulunan 2012/15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerin konusunu, 29 Haziran 2012 gün ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizin konusunu, 8 Temmuz 2012 gün ve 28347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Deği

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12. maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.” şeklindeki düzenleme, 7 Temmuz 2012 tarihind

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Teknik bir aksaklık sonucu önceki 2 mailimiz ekinde Sirkülerimiz gönderilememiştir. Bu aksaklık için tekrar özür dileriz. Saygılarımızla.Bu Sirkülerimizin konusunu, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile bel

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İşveren Uygulama Tebliği, 1 Eylül 2012 gün ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Sözü geçen Tebliğde, 4/a, b ve c sigortalılığına yönelik çeşitli konularda açıklamalar yapılmaktadır. Sayg?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizde, Bireysel Emeklilik Sisteminden hak sahiplerine yapılacak ödemelerden kesilecek gelir vergisi oranlarının belirlendiği; 06.09.2012 tarih ve 28403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.08.2012 gün ve 2012/3571 sayılı kararnam

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizde, aşağıda sıralanan konularda açıklamaların yer aldığı 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebileceğinin düşündüğüm

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2012 /Ocak-Eylül dönemi Geçici Vergisi için esas alınması gereken kurlara Sirkülerimizde yer verilmiştir. Saygılarımızla.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu Sirkülerimizde, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılmasına yönelik 85 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara de

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kamuoyunun ve özellikle de bağımlı ya da bağımsız çalışan meslek mensuplarının gündemini uzun süre meşgul eden TMS/TFRS konusu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan duyuruyla birlikte,işletmelerin v

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura ve e-defter uygulaması bazı mükellefler yönünden zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. Ekli Sirkülerimizde konuya ili

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun