Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2010 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. 2009 yılının son günlerinde bu artışları konu alan çok sayıda tebliğ yayınlanmış bulunmaktadır. Öte yandan, kanunlar i

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2010 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir.Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanınd

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) yayımlanmış bulunmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2010 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak memur maaş katsayıları, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmiştir. Bu katsayılar esas alınarak 2010 yılının birinci altı aylık döneminde uygulanacak kı

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer almakta olan gelir vergisi tarifesinin yüzde 35’lik dilimini ÜCRETLİLER YÖNÜNDEN iptal eden 15.10.2009 gün, 2009/144 Karar ve 2006/95 Esas sayılı gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararı, 8 Ocak 2010 tarih

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Maliye Bakanlığı Tebliğine göre yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2009 yılının 4.Geçici Vergi döneminde ve aynı zamanda hesap dönemi sonu değerlemesinde kullanılacak kurlara Sirkülerde yer verilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Özelge uygulaması hakkında 16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 395 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir yandan bugüne kadarki uygulamaya önemli ölçüde yön veren 188 sıra numaralı Vergi Usul Kanun

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Serbest bölgeye mal giriş ve çıkışlarında alınmakta olan ücretlerde yapılan değişiklikleri konu alan 5946 sayılı Kanun 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimine ilişkin kazanılmış hakları sınırlayan yasa kurallarını iptal eden, 15.10.2009 gün, 2009/144 Karar ve 2006/95 Esas sayılı gerekçeli Kararı, 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de ya

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir İdaresi Başkanlığı, 27/01/2010 tarihinde internet sitesinde yayınladığı 53 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile; 2010/Ocak Döneminden başlamak üzere KDV iadesi işlemlerinde yeni bir uygulama başlatmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yayımlanan 396 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (RG:4.2.2010-27483) ile Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) bildirimleri uygulamasında önemli değişikliklere

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Resmi Gazete (5.2.2010-27484) yayımlanan 5951 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la vergi ve vergi dışı bazı kanunlarda değişikliklere gidilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Toplam İndirilebilir KDV’nin Yüzde Beşini Aşmamak Üzere, Yazar Kasa Ve Perakende Satış Fişlerinin Elektronik Listelere Girilmesinde Getirilen Kolaylığa İlişkin GİB Duyurusu yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gerçek kişilerce 2009 yılında elde edilen gelirlerin beyan edileceği Mart ayına girdiğimiz bu günlerde, Gelir İdaresi Başkanlığı, web sitesinde gerçek kişiler tarafından elde edilen bazı gelirlerinin (kira, faiz, kar payı, serbest meslek

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Belge düzeninde önemli bir yenilik ve gelişmeyi yansıtan e-Fatura uygulamasını başlatan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği 5 Mart 2010 gün ve 27512 numaralı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

5 Mart 2010 gün ve 27512 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/114 sayılı BKK’nda yurt dışına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılan geçici görevlerde ödenecek gündelikler yeniden belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 03.03.2010 tarih ve 2 sıra numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri yayımlanmıştır. Sirkülerde, 5084 sayılı Kanunda 5951 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında Teşv

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yayımlanan 2010/180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG: 11.03.2010-27518) ile 4447 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesindeki süre uzatma yetkisi kullanılarak kısa çalışma ödeneği süresi aşağıda belirtilen hususlar dahilinde altı ay daha uza

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kurumlar vergisi mevzuatımızda köklü değişiklikler getirmiş olan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu esas alınarak ilkini 2007 yılı kurum kazançlarına ilişkin olarak hazırlamış ve sevk etmiş olduğumuz KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ D?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi dairelerine MERNİS Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp ve çalıntı nüfus cüzdanı sorgulaması imkânı getirildiği için, nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran gerçek kişilerin vergi dairesine müracaat etmeleri gereğine son verilm

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Yabancıların çalışma izinlerine online başvuru sistemini de bünyesinde barındırmakta olan, http://www.yabancicalismaizni.gov.tr adresli web sitesi T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, Yabancıların ?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Resmi Gazete’nin 16.04.2010 tarih ve 27554 sayılı nüshasında yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliği (İç Ticaret 2010/1) ile Ticaret

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranını yüzde 3’den yüzde 2’ye düşüren 2010/260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.04.2010 tarih ve 27

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayımlanmış olan 28 Nisan 2010 tarihli Basın Duyurusu’na göre, SGK, Kuruma prim ödeyecek yükümlülerin cari ay (işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait primler, kendi nam ve hesabına çalış

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

28 Ağustos 2008 gün ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği tümden yürürlükten kaldırılmak suretiyle, 12 Mayıs 2010 gün ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir Sosyal Sigorta İşlemleri Yön

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 12 Mayıs 2010 gün ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de iki yeni Tebliğ yayımlanmıştır.•İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna G

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce SGK’na Gönderilmesine İlişkin olarak, bu konuya ilişkin Tebliğe ilave açıklamalar getiren SGK Duyurusu ve Genelgesi yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

İndirilemeyecek KDV, işgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı ile taşınmaz ve taşınmaz niteliğindeki mal / hakların satışında kdv uygulamaları hakkında 57, 58 ve 59 Nolu KDV Sirkülerlerinde açıklamalar yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2010 Yılının ikinci yarısında kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayılar 1.7.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2010/654 sayılı BKK ile (RG: 9 Temmuz 2010 – 27636) yeniden belirlenmiştir. Buna bağlı olara

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

8 Temmuz 2010 gün ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 399 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Faydalı Ömür Süreleri Listesi’ne yeni kıymetler eklenmiş, bazılarının açıklamaları ya da grup sıra numaralar

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sözü geçen yeni yönetmeliğin 102. maddesinde “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

DÜZELTME:Gün içerisinde sevk etmiş olduğumuz aynı başlıklı ve numaralı sirkülerimizin web sitesine yüklenilmesi sırasında oluşan bir teknik hata nedeniyle sirküler linkinin açılamadığı saptanmıştır. Hata giderilmiş olup, sirküler

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun, kazanılmış yatırım indirimi haklarının kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizde yatırım indirimine ilişkin açıklamalara ve büromuz değerlendirmelerine yer

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6009 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizde bunlara ilişkin açıklamalara ve büromuz değerlendirmelerine yer verilecektir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bundan önceki 2010/33, 34 ve 35 sayılı sirkülerlerimizde 6009 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemelere yer verilmiştir. Bu sirkülerimizde ise, bu iki kanun dışındaki diğer vergi kanunlarında ya da

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

2010/06 numaralı Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği ile öteden beri var olan, yerli kuruluşların yurt dışında birim açması, yurt dışına yönelik gerçekleştirecekleri tanıtım ile marka te

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

İthal edilen eşyalara ilişkin olarak sonradan ödenen royalti ve lisans ücretlerine ait Katma Değer Vergisi yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda yaşanan ve sirküler içeriğinde yer alan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, Gümrü

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinin e-bildirge kulakçığı altında yayınlanmış olan Duyuruda;Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde “Hak Edilen Ücret” Ve “Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak’ın” Ayrı Gösterilmesine İlişkin Açı

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

VUK’nun 413. maddesinde 6009 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, mükelleflerin izahat taleplerinin yanıtlanma usul ve esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. İşte bu düze

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda(GVK) ve Vergi Usul Kanununda (VUK) yapılan düzenlemeler konusunda açıklamalar getiren 276 seri numaralı GVK Genel Tebliği ile 400 seri numaralı VUK Genel Tebliği 1.10 2010 gün ve 27716 sayılı Resmi

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesine göre, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördünü Rekabet Kurumu’n

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Anayasa değişikliğine ilişkin 5982 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.09.2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi uygulanmayacaktır. Konuya ilişkin uygu

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

SGK web sitesinde yer alan 11.10.2010 tarihli duyuruya göre, sosyal güvenlik prim borçlarının anlaşmalı banka kredi kartları ile tahsiline başlanılmış bulunmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

19.11.2009 tarihinden bu yana kamu alacakları için uygulanmakta olan % 1,95 oranındaki aylık gecikme zammı oranı, 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 19.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 1,40’a düşürülmüştür.Halen

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

DÜZELME VE ÖZÜR : Daha önce 2 kez gönderilen 2010/046 sayılı sirkülerimiz ilk seferinde teknik nedenlerden dolayı açılamadığı, ikincisinde ise sirküler konusunun hatalı olduğu saptanmıştır. Lütfen ilk 2 sirkülerimizi dikkate almayın

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

GİB web sitesinde yer alan 12.11.2010 tarihli ve 42 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2010/ Ekim Dönemine İlişkin KDV ve Muhtasar Beyanname Verme Süreleri 25 Kasım 2010 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.Damg

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun