Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları Uygulamalarında 2021 Yılında Geçerli Olacak Parasal Hadler

Özet

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunları uygulamalarında 2021 yılında geçerli olacak parasal hadler 29.12.2020 tarihli 1.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan açıklanmış olup, aşağıdaki başlıklar açıklanacaktır.

 • Gelir vergisi tarifeleri,
 • Kiralanan binek otomobillerin gider yazılabilecek aylık/günlük kira tutarı,
 • Binek otomobillerin doğrudan gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı,
 • Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı,
 • Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı,
 • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri,
 • Gelir vergisinden istisna günlük ulaşım bedeli,
 • Sakatlık indirimi tutarları,
 • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları,
 • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları,
 • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları,
 • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi,

1) Gelir Vergisi Tarifeleri

GVK’nin 103.maddesinde yer almakta olan 2021 takvim yılında elde edilecek ücretlerin vergilendirilmesinde esas alınacak Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

Gelir Dilimleri

Oran (%)

24.000 TL'ye kadar

15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

20

190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

27

650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası

35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası

40

GVK’nin 103.maddesinde yer almakta olan 2021 takvim yılında elde edilecek ücretler dışındaki diğer gelirlere (Ticari, Zirai, Serbest Meslek kazançları, MSİ, GMSİ, Sair Kazanç ve İratlar) ilişkin Gelir Vergisi tarifesi ise aşağıdaki gibidir.

Gelir Dilimleri

Oran (%)

24.000 TL'ye kadar

15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası

35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası

40

 

Normal ve emekli çalışanlar ile huzur hakkı ödemeleri için netten brüte ya da brütten nete ücret hesaplama aracına internet sitemizin bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2) Kiralanan Binek Otomobillerin Gider Yazılabilecek Aylık/Günlük Kira Tutarı

GVK’nin 40/1-(1), ile 68/1-(5) maddeleri uyarınca; ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı elde edenlerinin kiralama yoluyla kullandıkları binek otomobillerin gider yazabilecekleri her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

 uyarınca binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kiralama bedelinin hesaplanması suretiyle uygulanacaktır. Aylık azami kiralama giderinin o ayın gün sayısına bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate alınacaktır.

3) Satın Alınan Binek Otomobillerin Doğrudan Gider Yazılabilecek Azami KDV ve ÖTV Tutarı

GVK’nin 40/1-(1), ile 68/1-(5) maddeleri uyarınca; ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı elde edenlerinin satın aldıkları binek otomobillerin satın alma bedelinden doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2021 yılı için 150.000 TL olarak belirlenmiştir.

4) Satın Alınan Binek Otomobillerin Amortisman Suretiyle Gider Yazılabilecek Azami Tutarı

GVK’nin 40/1-(7), ile 68/1-(4) maddeleri uyarınca; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 170.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 320.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir.

Buna göre;

a) Yeni alınan binek otomobilin KDV ve ÖTV’sinin doğrudan gider yazılmasının tercih edilmesi halinde, aracın geri kalan bedeli 170 Bin TL’den fazla ise, en fazla 170 Bin TL’ye isabet eden amortisman,

b) Yeni alınan binek otomobilin KDV ve ÖTV’sinin aracın maliyetine ilave edilerek amortisman ayrılmasının tercih edilmesi halinde, aracın bedeli 320 Bin TL’den fazla ise, en fazla 320 Bin TL’ye isabet eden amortisman,

c) İkinci el (kullanılmış) olarak alınan binek otomobilin bedeli 320 Bin TL’den fazla ise, en fazla 320 Bin TL’ye isabet eden amortisman,

gider yazılabilecektir.

Bu durumda muhasebe uygulamasının ya duruma göre 170/320 Bin TL üzeri için amortisman ayırmamak ya da üzeri içinde amortisman ayrılmakla beraber, bu tutarların üzerindeki kısımların KKEG olarak kayıtlara alınması şeklinde yapılması mümkün görünmektedir. Bizim önerimiz (daha gerçekçi bir ticari bilanço çıkarılabilmesi için) 170/320 Bin TL üzeri için de amortisman ayrılarak KKEG olarak kayıtlara alınması şeklinde yapılmasıdır.

5) Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Yararlanabileceği Azami Vergi İndirimi Tutarı

GVK’nin mükerrer 121.maddesinde “vergiye uyumlu mükelleflere” yönelik %5 gelir/kurumlar vergisi indirimi düzenlenmiştir.

GVK’nin mükerrer 121.maddesi uyarınca, vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6) Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedeli

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere (ticket, yemek kartı) ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan istisnanın 2021 takvim yılında uygulanacak tutarı KDV hariç 25 TL, %1 ilavesiyle, KDV dâhil 25,25 TL’dir.

7) Gelir Vergisinden İstisna Günlük Ulaşım Bedeli

GVK’nin 23/1-(10) maddesi uyarınca; İşverenlerce kendisine ait ya da kiralık araçlarla çalışanlarına toplu taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 13 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartlarıyla yapılacak ödeme gelir vergisi stopajından istisna olacaktır yani bordrolaştırılmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda ise yapılan taşıma ödemeleri işveren tarafından bordrolaştırılmak suretiyle, gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır:

 • Ödemenin günlük 13 TL’yi aşması hâlinde aşan kısım,
 • Çalışana ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan ayni menfaatler (akaryakıt verilmesi, bireysel araç tahsisi vb.)

8) Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesi uyarınca, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak sakatlık indirimi tutarları şöyledir.

Yıllar /Engellilik dereceleri

1.Derece

2.Derece

3.Derece

2021

1.500

860

380

2020

1.400

790

350

 

9) Konut Kira Gelirlerine İlişkin İstisna Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken (konut) kira gelirleri için uygulanan istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna tutarı (TL)

2021

7.000

2020

6.600

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İstisna münhasıran konut (mesken) kira gelirleri için geçerlidir. İşyeri kira gelirleri için geçerli değildir.

 • GMSİ (Kira Gelirleri) için Tahakkuk Esası değil Tahsilât Esası geçerlidir. Cari ve/veya geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiraların tamamı cari yılın geliri olarak beyan edilir. Diğer bir ifadeyle, fiilen tahsil edilememiş olan kiralar beyan edilmez.

 • İstisna haddi üzerinde kira geliri elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

 • Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

 • 6322 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca; 1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103.maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2021 yılı için 190.000 TL’yi) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

 • Elde edilen yıllık toplam konut kira gelirinin istisna haddini aşmaması halinde beyanname verilmez.

 • İşyeri kira gelirleri için herhangi bir istisna söz konusu değildir. Vergiye tâbi gelir toplamının 2021 yılında edilen tutarının 53.000 TL’yi aşmaması halinde stopaja tabi olan işyeri kira gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.

 • 1.11.2008 tarihinden itibaren, 500,- TL’yi aşan konut kira gelirleri ile tutarı ne olur ise olsun işyeri kira gelirlerinin banka ve PTT aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur (268 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

 • 2017 yılı gelirlerinden başlamak üzere, kira gelirlerine ilişkin götürü gider oranı hasılatın %25’den %15’e düşürülmüştür.

10) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80/3.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları şöyledir.

Kazancın elde edildiği yıl

İstisna tutarı (TL)

2021

19.000

2020

18.000

Değer Artışı Kazançlarının mahiyeti:

Aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.

 • İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

 • GVK’nin 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nin 70.maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dâhil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde  elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

11) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82/2.maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları şöyledir.

Kazancın elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2021

43.000

2020

40.000

Arızi Kazançların kapsamı:

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

 • Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

 • Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

 • Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

 • Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dâhil).

 • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dâhil).

 • Dar mükellefiyete tâbi olanların GVK’nin 45. maddesinde yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

12) Yıl İçinde Stopaj Yoluyla Vergilendirilmemiş Gelirlerde Beyanname Verme Haddi

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı aşağıdaki hadleri aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul (örneğin yurt dışı banka mevduat gelirleri gibi) ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Bu haddin aşılması halinde iradın tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir.

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2021

2.800

2020

2.600

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

04-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 152 kez okunmuştur.