ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/13 - Ar-Ge, TGB ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Güncel Düzenlemeler
2016-08-23

Hatırlanacağı üzere 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.Bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak 10/11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetelerde aşağıda yer alan bir dizi Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik yayınlanmıştır.Sözü geçen düzenlemeler kapsamında öne çıkan hususlar Sirkülerimizde özetlenmiştir.

2016 SİRKÜLER Tarih-Sıra No 23.8.2016 13 Başlık Ar-Ge, TGB ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Güncel Düzenlemeler Özet Hatırlanacağı üzere 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıda sıralanan önemli değişiklikler yapılmıştır. • Ar-Ge mevzuatına tasarım faaliyetleri dahil edilmiştir. • Ar-Ge personel sayısını 15’e kadar indirilebilme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. • 5746 sayılı Kanun kapsamına tasarım personeli dahil edilmiş ve doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir. • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya gümrük ve damga vergisinden istisna edilmiştir. • Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ve tasarım personelinin ücretleri gelir vergisi istisna kapmasına alınmıştır. • Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölge dışı ilgili faaliyetlere ilişkin ücretlerinin % 100’e kadar olan kısmının gelir vergisi stopajı istisnası uygulanabilmesine yönelik olarak Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. • Ar-Ge firmalarına girişim sermayesi sağlayan yatırımcılara vergi indirimi desteği getirilmiştir. • Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır. • 4691 sayılı Kanuna “ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri” dahil edilmiştir. • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi organize sanayi bölgesi yönetimine verilmiştir. • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirkete emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir Bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak 10/11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetelerde aşağıda yer alan bir dizi Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik yayınlanmıştır. 10.8.2016 tarihli Resmi Gazete’de • 2016/9092 sayılı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 11.8.2016 tarihli Resmi Gazete’de • 2016/9091 sayılı Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar • 2016/9093 sayılı Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar • 2016/9094 sayılı Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar Sözü geçen düzenlemeler kapsamında öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir. 1) Ar-Ge Merkezi İçin Gerekli Asgari Personel Sayısı 15’e indirilmiştir. 6676 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun 4. maddesinde yapılan değişiklikte Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15’e düşürmeye yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu işte bu yetkisini 2016/9093 sayılı Kararda kullanarak, aşağıdaki sektörler hariç olmak üzere Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 15 olarak belirlemiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanacaktır. a) C - İmalat başlığı altında yer alan: 29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar 30 - Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar 30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 - Askeri savaş araçlarının imalatı 30.91 - Motosiklet imalatı 30.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı Kararın yürürlüğe giriş tarihi 11 Ağustos 2016’dır. 2) Ar-Ge /Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışında Geçen Bazı Çalışmalardaki Sürelerin Tamamı Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden Yararlanabilecektir 6676 sayılı Kanunla, 5746 ve 4691 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerde; Ar-Ge merkezlerinde/TGB işletmelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve yazılım personelinin Merkezde/Bölgede yürüttükleri projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, Bölge/Merkez dışında geçirdikleri sürelere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı desteği kapsamında değerlendirilmesine yönelik olarak Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu işte bu yetkisini 2016/9091 sayılı Kararla kullanarak, Merkezde/Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu Merkezde/Bölgede yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Merkez/Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge/Merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100’nün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. • Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler. Kararın yürürlüğe giriş tarihi 1 Eylül 2016’dır. 3) Merkez/Bölge Dışında Yüksek Lisans / Doktora Nedeniyle Geçen Sürelerin Tamamı Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden Yararlanabilecektir Yine 2016/9091 sayılı Kararla; Merkezde/Bölgede en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; • Merkez/Bölge yönetiminin onayının alınması ve • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, a) Yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, b) Doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere Bölge/merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin %100’ünün, aylık ders saatini geçmemek üzere, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır. Kararın yürürlüğe giriş tarihi 1 Eylül 2016’dır. 4) Tasarım Faaliyetlerinin Kapsamı Belirlenmiştir 6676 sayılı Kanunun Ar-Ge mevzuatına yönelik getirdiği en önemli yeniliklerden birisi tasarım faaliyetlerinin, projelerinin ve personelinin de Ar-Ge ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamına dahil edilmesi olmuştur. Tasarım Faaliyeti, Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü ifade etmektedir şeklinde tanımlanmıştır. Bu genel tanımlama yanında 6676 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna tasarım faaliyetlerini belirleme yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu işte bu yetkisini 2016/9094 sayılı Kararda kullanarak; NACE Rev.2'na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir. a) J - Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan: 59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri 59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri b) M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç) c) R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 - Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler Kararın yürürlüğe giriş tarihi 11 Ağustos 2016’dır. 5) Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarından Kazançtan İndirim Konusu Yapılabilecek İlave Kısım BKK İle Belirlenmiştir 6676 sayılı Kanunla 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinde yapılan değişikle, Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde 50’sine kadarının indirim konusu yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Aynı düzenlemede bunun kriterlerini ve oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2016/9092 sayılı Kararda kullanarak, ilave destek sağlanacak Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin kriterleri belirlemiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının % 50’si 31.12.2023 tarihine kadar, Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı. b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı. c) Uluslararası destekli proje sayısı. ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı. d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı. e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı. Böylelikle bu indirim hakkını elde eden mükellefler, Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının % 100’ne ilave olarak, harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının % 50’sini de ayrıca kazançtan indirim konusu yapabileceklerdir. Kararın yürürlüğe giriş tarihi 11 Ağustos 2016’dır. 6) Yeni 5746 Sayılı Kanun (Ar-Ge) Yönetmeliği 2008 yılında yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği tümüyle yürürlükte kaldırılarak, bu süreçte Ar-Ge mevzuatında yaşanan gelişmeleri de kapsayacak şekilde Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yeniden yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik, başta 6676 sayılı Kanunla 5746 sayılı Kanunda yapılan, Sirkülerimizin Özet kısmında başlıklar halinde belirtilen değişiklikleri içermek üzere bir dizi yeni açıklama içermektedir. Bir kısmı zaten mevcut yönetmeliğin aynen tekrarından oluşan yeni yönetmeliğin tümünü burada açıklama olanağı ve gereği bulunmamaktadır. Yeni yönetmeliğin öne çıkan düzenlemelerine aşağıda özet bir şekilde değinilmiştir. a) Tasarım kavramları yönetmeliğe dahil edilmiştir. 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; 5746 sayılı Kanun kapsamına alınan Tasarım Faaliyeti ve bağlantılı kavramlar olan Tasarım merkezi, Tasarım personeli, Tasarım projesi, Tasarımcı gibi kavramlar yasal düzenlemeye paralel olarak Yönetmeliğe de dahil edilmiştir. b) Gelir Vergisi stopaj teşvikindeki oran farklılaştırması açıklanmıştır. 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi stopaj teşvikinde eğitim alan ve düzeyine göre getirilen oran farklılaştırması hususunda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, Ar-Ge tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; • Doktoralı olanlar ile temel bilimler (Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları) alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve • Diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Önceki uygulamada sadece doktoralı ve diğerleri için bir oran farklılaşması söz konusu idi. c) Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin gümrük ve damga vergisi istisnaları yönetmeliğe dahil edilmiştir. 6676 sayılı Kanunla 5746 sayılı Kanunun 3. maddesine eklenen fıkrayla, Ar-Ge projeleri kapsamında yurtdışından ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir. Yönetmeliğe bu istisnaların açıklamaları dahil edilmiştir. d) Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin destek/teşvikler yönetmeliğe dahil edilmiştir. 6676 sayılı Kanunla 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinde yapılan değişiklikle siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri de destek/teşvik kapsamına alınmıştır. Yönetmelikte buna ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; • Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri de indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecektir. • Ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilecektir. • Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilecektir. • Sipariş verenler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır. e) Yönetmeliğe dahil edilen/açıklanan diğer bazı hususlar • Temel bilimler desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmının, hangi koşullarda, iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı açıklanmıştır. • Tasarım tescil desteği: Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderlerinin, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebileceği açıklanmıştır. • TGB’de kurulan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanunda yer alan destek ve teşvik hükümlerinin uygulanacağı, diğer bir anlamda bu merkezlerin 4691 sayılı Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden ayrıca yararlanamayacakları açıklığa kavuşturulmuştur. • Faaliyet Raporunun Bakanlığa Sunumu: Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulacaktır. • Teknogirişim işletmelerine yatırılan sermayeye vergi desteği: Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmayan kısmı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamayacaktır. 7) Yeni 4691 Sayılı Kanun (TGB) Yönetmeliği 2001 yılında yayınlanan TGB yönetmeliği tümüyle yürürlükte kaldırılarak, bu süreçte Ar-Ge mevzuatında yaşanan gelişmeleri de kapsayacak şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği tümüyle yeniden yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik, başta 6676 sayılı Kanunla 4691 sayılı Kanunda yapılan, Sirkülerimizin Özet kısmında başlıklar halinde belirtilen değişiklikleri içermek üzere bir dizi yeni açıklama içermektedir. Bir kısma zaten mevcut yönetmeliğin aynen tekrarından oluşan yeni yönetmeliğin tümünü burada açıklama olanağı ve gereği bulunmamaktadır. Yeni yönetmeliğin öne çıkan düzenlemelerine aşağıda özet bir şekilde değinilmiştir. a) Yönetmeliğe yeni bazı kavramalar ilave edilmiştir Buna göre; • İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi (İhtisas TGB); Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini ifade etmektedir. Öte yandan 6676 sayılı Kanunla; a) İhtisas TGB’de bulunan girişimcilerin KDV Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetlerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan girişimcilerde olduğu gibi katma değer vergisinden müstesna edilmesine, b) İhtisas teknoloji geliştirme bölgelerinin de teknoloji geliştirme bölgelerine sağlanan vergisel olanlar dâhil olmak üzere destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilmesine olanak sağlanmasına, c) Ar-Ge projeleri kapsamında yurt dışından yapılacak alımların; gümrük vergisi, her türlü fon, damga vergisi ve harçtan müstesna tutulmasına, yönelik düzenlemeler yönetmeliğe de işlenmiştir. • Ön kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları ifade etmektedir. • Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgeyi ifade etmektedir. • Proje fikri doğrulama: Girişimci tarafından ortaya konan projenin; sahip olunan veya ulaşılabilen teknolojiler çerçevesinde yapılabilirliği (teknik doğrulama) ile ticarileştirme aşamasında kullanılması düşünülen iş modelinin uygunluğunun (ticari doğrulama) değerlendirilmesi işini ifade etmektedir. b) Tasarım kavramları yönetmeliğe dahil edilmiştir. 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; 4691 sayılı Kanun kapsamına alınan Tasarım Faaliyeti ve bağlantılı kavramlar olan Tasarım merkezi, Tasarım personeli, Tasarım projesi, Tasarımcı gibi kavramlar yasal düzenlemeye paralel olarak Yönetmeliğe de dahil edilmiştir. c) Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ve tasarım personelinin ücretleri istisna kapmasına alınmıştır. 6676 sayılı Kanunla; 4691 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde yapılan değişiklikle; Yazılım ve AR-GE faaliyetlerinde olduğu gibi tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden, Bölgede çalışan tasarım personelinin ücretleri de 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna edilmiştir. Bu düzenleme Yönetmeliğe de dahil edilmiştir. d) TGB yönetici şirketlerinin emlak vergisi muafiyeti yönetmeliğe işlenmiştir 6676 sayılı Kanunla 4691 sayılı Kanunun Destek ve muafiyetler başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişikle; yönetici şirket, damga vergisi ve harçlara ilave olarak bölge içinde sahip olduğu taşınmazlar nedeniyle emlak vergisinden muaf tutulmuştur. Bu düzenleme Yönetmeliğe de dahil edilmiştir. e) Bölgede Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kurulması Bu yönetmelikle birlikte, teknoloji geliştirme bölgesinde yer almak isteyen 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge merkezleri ve Tasarım merkezlerinin teknoloji geliştirme bölgelerinde yer almalarının önü açılmıştır. Bununla birlikte, bu merkezler kendi mevzuatları (5746 s. K.) kapsamında kurulacak ve sadece idari açıdan teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerine karşı sorumlu olacaklardır. f) Yönetici Şirketlerin ve Bölgede Yer Alan Girişimcilerin Yapacağı Raporlamalar Yeni yönetmelikte göre; yönetici şirketler, kendilerinin ve bölgede yer alan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük ve anlık tutarak, kendi SMMM ve YMM’lerine onaylı yıllık bilgileri her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne iletmesi gerekmektedir. g) Gümrük Vergisi İstisnası Uygulaması 6676 sayılı Kanunla Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir. Yönetmelik ile bu istisnadan yararlanacak bölgede yer alan girişimcilerin ve yönetici şirketin izleyeceği süreçlere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemine yönelik bilgilendirmelerde bulunulmuştur. h) Muafiyet ve İstisnalara ilişkin düzenlemeler • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan personele ilişkin yapılacak istisna hesaplamalarında kullanılacak saat, oran, süre, ücret gibi konuların aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanacağı yönünde açıklama yapılmıştır. • Bölgede yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin %100’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulu’nca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı (11.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde yüzü) gelir vergisinden istisna edilecektir. Yönetmelikte bu istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek sürenin, üniversiteden onaylı ders programı alınarak bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanacağı belirtilmiştir. • Yeni yönetmelik ile birlikte 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, bölgede faaliyette bulunanlara, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzer gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin vergi matrahının tespiti esnasında nasıl dikkate alınması gerektiğine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı [email protected] ‘ye iletebilirsiniz. Saygılarımızla. ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ONERYMM.COM.TR

Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
133546