ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/12 - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Yayınlandı
2016-08-19

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.


2016

Sirküler

Tarih-Sıra No

19.8.2016

12

 

Başlık

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı


6736 sayılı 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6736 sayılı Kanun ile aşağıda çok özet olarak yer verilen düzenlemeler yapılmıştır;


  1. 19.08.2016 tarihi itibariyle ödenmemiş olan, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, belediyelere, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borç aslı (vergi, gümrük vergisi, su, atık su ve katı atık ücreti borçları, sosyal güvenlik prim borçları gibi ), ceza (vergi cezası, idari para cezası gibi), gecikme faizi ve gecikme zammı borçlarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.  Bu durumda gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamı, cezaların ise duruma göre tamamı ya da bir kısmı silinecektir.  Borçlular vergi aslının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranı (“enflasyon farkını”) ya da cezanın belli bir oranını ödeyeceklerdir. İlk taksiti Aralık 2016 ayından başlamak üzere, ödemeler peşin ya da 18 taksite kadar (36 ayda) taksitle yapılabilecektir. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

  2. 19.08.2016 tarihi itibariyle henüz kesinleşmemiş (Vergi/Ceza İhbarnamesine ya da Ödeme Emrine karşı dava açma süresi dolmamış)  veya dava safhasında bulunan alacaklar için dava açılmaması ya da açılmış davalardan vazgeçilmesi kaydıyla; gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamı, vergi asılları ile cezaların ise duruma göre tamamı ya da bir kısmı silinecektir.  Borçlular vergi aslının kalanı ile enflasyon farkını ya da cezanın belli bir oranını ödeyeceklerdir.  İlk taksiti Aralık 2016 ayından başlamak üzere, ödemeler peşin ya da 18 taksite kadar (36 ayda) taksitle yapılabilecektir. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

  3. 19.08.2016 tarihiden önce başlanılan vergi incelemeleri ile ikmalen, re’sen ya da idarece tarhiyat safhasında bulunan işlemler sonucunda tarh edilen gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamı, vergi asılları ile cezaların ise duruma göre tamamı ya da bir kısmı silinecektir.  Borçlular vergi aslının kalanı ile enflasyon farkını ya da cezanın belli bir oranını ödeyeceklerdir.  İlk taksiti Aralık 2016 ayından başlamak üzere, ödemeler peşin ya da 18 taksite kadar (36 ayda) taksitle yapılabilecektir. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

  4. Mükellefler, 2011 ile 2015 dönemlerine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapılması gerekmektedir. İlk taksiti Aralık 2016 ayından başlamak üzere, ödemeler peşin ya da 18 taksite kadar (36 ayda) taksitle yapılabilecektir.

  5. Mükellefler, 2011 ile 2015 dönemlerine ilişkin gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapılması gerekmektedir. İlk taksiti Aralık 2016 ayından başlamak üzere, ödemeler peşin ya da 18 taksite kadar (36 ayda) taksitle yapılabilecektir.

  6. Mükellefler, 2011 ile 2015 dönemlerine ilişkin katma değer vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekmektedir. İlk taksiti Aralık 2016 ayından başlamak üzere, ödemeler peşin ya da 18 taksite kadar (36 ayda) taksitle yapılabilecektir.

  7. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 30 Kasım 2016 günün sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

  8. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 30 Kasım 2016 gününün sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir. Bu düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim 2016 günü sonuna kadar ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

  9. Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, 30 Kasım 2016 günün sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

  10. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 30 Kasım 2016 gününün sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

  11. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Başkaca bir neden ile gerekli olması hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir. Bu işlem için herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

  12. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebileceklerdir. Başkaca bir neden ile gerekli olması hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir. Bu işlem için herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

  13. Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan ödenecek tutarın;

   a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara 19.08.2016 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

   b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, enflasyon farkı üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

   c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksitler her iki ayda bir ödemelidir.

   ç) Taksitle yapılacak ödemelerinde ödenecek tutar;

   1) Altı eşit taksit için (1,045),

   2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

   3) On iki eşit taksit için (1,105),

   4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

   katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

  14. Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, 19.08.2016 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır.

  15. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

  16. Daha önce 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve 19.08.2016 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacaklarından kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

  17. Daha önce 6552 sayılı Kanunlar uyarınca yapılandırılan ve 19.08.2016 tarihi itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

  18. 30.6.2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Kasım 2016 günü sonuna kadar, kalanının aylık taksitler (duruma göre 6,9)  halinde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar tamamen silinecektir. Başvurunun 31 Ekim 2016 gününün sonuna kadar alacaklı birime yapılması şarttır.

  19. Kanun 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
 1.  

  Yukarıda çok kısa bir özeti verilen 6736 sayılı ile ilgili detaylar sonraki sirkülerlerimizde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

   

  Saygılarımızla.

  ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.


onerymm.com.tr
Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149148