ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/11 - Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Yapılan Vergi Düzenlemeleri - I
2016-08-13

Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Toplam 88 maddeden oluşan, bu itibarla çok kapsamlı olan bu Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden abonelerimizi ilgilendirebileceğini düşündüklerimize mümkün olduğunca önem sırasına göre aşağıda yer verilmiştir. Bu Sirkülerimizde yer verilmeyen diğer düzenlemelere ise sonraki sirkülerimizde yer verilecektir.

2016 SİRKÜLER Tarih-Sıra No 13.8.2016 11 Başlık Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Yapılan Vergi Düzenlemeleri - I Özet Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Toplam 88 maddeden oluşan, bu itibarla çok kapsamlı olan bu Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden abonelerimizi ilgilendirebileceğini düşündüklerimize mümkün olduğunca önem sırasına göre aşağıda yer verilmiştir. Bu Sirkülerimizde yer verilmeyen diğer düzenlemelere ise sonraki sirkülerimizde yer verilecektir. 1)Bölgesel Yönetim Merkezlerinde Çalıştırılanlara Ödenen Ücretler De İstisna Kapsamına Alınmıştır GVK’nun 23’üncü maddesinin yürürlükteki 14 numaralı bendine göre; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına Türkiye dışında elde edilen kazançlar üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisna bulunmaktaydı. Bu düzenleme daha ziyade yurtdışında yerleşik kurumların Türkiye’deki irtibat bürolarında çalıştırılanlar için uygulama alanı bulmaktaydı ve uygulama alanı sınırlıydı. Bent hükmü değiştirilerek, Türkiye dışında elde edilen kazançlar üzerinden döviz olarak ödenmesi kaydıyla kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerce bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında çalıştırılanlara ödenen ücretler de istisna kapsamına alınmıştır. Düzenleme 1 Eylül 2016’da yürürlüğe girmektedir. 2)Gelir/Kurumlar Vergisine Tabi Tutulmayan Yurtdışı Hizmet Gelirlerinin Kapsamı Genişletilmiştir Halen yürürlükte bulunan GVK’nun 89/1-(13) numaralı bendi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-(ğ) bendindeki düzenleme uyarınca, bazı hizmetlerden (mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama) elde edilen kazancın % 50’si beyanname üzerinde vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir. Bu maddelerde yapılan düzenlemeyle, hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir. 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri de sayılan bu işlerden elde edecekleri kazancın % 50’sini beyanname üzerinde vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapabileceklerdir. Buna göre, bu indirim olanağından yararlanabilecek hizmet türleri şöyle olmaktadır: • Mimarlık, • Mühendislik, • Tasarım, • Yazılım, • Tıbbi raporlama, • Muhasebe kaydı tutma, • Çağrı merkezi, • Veri saklama • Ürün testi, • Sertifikasyon, • Veri işleme, veri analizi • İlgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri 3)Gelir/Kurumlar Vergisine Tabi Tutulmayan Yurtdışı Hizmet Gelirlerini Sunan İşletmelerde Çalışanların Ücretlerinin Gelir Vergisi Maliyeti Düşürülmektedir Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 33’üncü maddesi yeniden düzenlenmek suretiyle, yukarıdaki vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilen yurtdışı hizmet gelirlerini sunan işletmelerde çalıştırılanların gelir vergisi maliyeti de hafifletilmektedir. Düzenlemeye göre; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye'den verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin, münhasıran bu faaliyetleri kapsamında fiilen istihdam ettikleri (destek hizmetlerinde görevli olanlar hariç olmak üzere) hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safı tutarının, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılması suretiyle bulunan tutar (2016 yılı için: 1.177,46 x % 15=176,62 TL) mahsup edilebilecektir. Ancak, indirimden yararlanabilmek için işverenlerin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85'inin yurtdışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla tahsil edilen vergilerin, bu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi hâlinde, takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle uygulanacaktır. Düzenleme 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmektedir. 4)Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmektedir Gelir Vergisi Kanununa “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” başlıklı 98/A maddesi eklenerek, muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesi öngörülmektedir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016 olmakla beraber, internet ortamındaki gerekli altyapı oluşturulduktan sonra hayata geçebilecektir. 5)Isı Yalıtımı Ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar Doğrudan Gider Yazılabilecektir Gelir Vergisi Kanununun gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek giderlerinin belirlenmiş olduğu 40’ıncı maddesinin 7. bendinde yapılan değişiklik ile; İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilme olanağı getirilmiştir. Buna göre doğrudan gider yazma haddinin üzerinde (2016 yılında 900 TL) olsa dahi ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar amortismana tabi tutulmadan gider yazılabilecektir. Bu harcamaların kapsamı henüz tam olarak belli değildir. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın bir açıklama yapacağı tahmin edilmektedir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 6)Ar-Ge İndirimlerine İlişkin Düzenleme GVK’den Kaldırılmıştır Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 89/1-(9) numaralı bendinde yer almakta olan Ar-Ge indirimine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu Ar-Ge indiriminin tamamıyla yürürlükten kaldırıldığı şeklinde anlaşılmamalıdır. İşletmeler, Ar-Ge ile ilgili teşvik ve diğer düzenlemelerin yer aldığı 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer almakta olan ve ilave yapılacak düzenlemeler çerçevesinde Ar-Ge indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir. Böylelikle Ar-Ge indirimine yönelik bazen birbiriyle çelişen düzenleme ve uygulamaların sadeleştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 7)Süresinde Verilmeyen Bildirim Ve Formların İlk Üç Gün İçinde Verilmesi Halinde, Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Azaltılmıştır Vergi Usul Kanunu’nun yürürlükteki mükerrer 355 inci maddesi uyarınca, internet vergi dairesi üzerinden süresinde verilmeyen vergi beyannameleri, süresinden sonraki ilk 30+30 gün içerisinde verilir ise özel usulsüzlük cezası belirli oranlarda indirimli olarak uygulanmaktadır. Bildirim ve formlar (örneğin Ba/Bs) ise bir gün dahi geç verilse özel usulsüzlük cezası TAM kesilmektedir. Yapılan değişiklik ile elektronik ortamda süresinde verilmeyen bildirim ve formların süresinden sonraki ilk üç gün içinde verilmesi halinde, 1/10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanması öngörülmektedir. Bu düzenlemeyi, öteden beri mevcut olan, sonradan düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formlar için uygulanan ceza indirimi ile karıştırılmamalıdır. Zira süresinde verilen bildirim ve formlar, süresinden sonraki ilk 10 gün içerisinde düzeltilir ise özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. İlk 10 günü takip eden 15 gün içinde düzeltilir ise cezanın 1/5’i kesilmektedir. Bu düzenlemede bir değişlik olmamıştır. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 8)İzaha Davet Uygulaması Getirilmektedir Vergi Usul Kanunu’nun mülga 370. maddesi, İzaha davet başlığı altında yeniden düzenlenmektedir. Vergi idaresi harici tespitlerinde verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulur ise, daha önce mükellef hakkında ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla, nezdinde vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce mükellefi izaha davet edebilecektir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacaklardır. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda; 1)Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmayacak veya takdir komisyonuna sevk edilmeyecektir. 2)Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, vergi üzerinden % 20 oranında kesilecektir. Ancak bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmeyecektir. 3)Vergi idaresinin ön tespitlerinin, verginin VUK’nun 359 uncu maddesinde yer alan (hapis cezası da gerektiren hileli)fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde izaha davet uygulanmayacaktır. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilecektir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 9)Birden Fazla Nüsha Kâğıtların Tek Nüshasından Damga Vergisi/Harç Alınacaktır Damga Vergisi Kanunu’nun yürürlükteki 5. Maddesi uyarınca, birden fazla nüsha düzenlenen kâğıtların her bir nüshası aynı miktar ve nispette damga vergisine tabidir. Bu düzenleme değiştirilmektedir. Bundan böyle nispi damga vergisine tabi kâğıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilmekte, tek nüsha üzerinden vergi alınması öngörülmektedir. Maktu damga vergisine tabi kâğıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca 492 sayılı Harçlar Kanununun 38. maddesinde yapılan değişiklik ile nispi harca tabi kâğıtlarda tek nüsha üzerinden harç alınacağı açık bir şekilde düzenlenmektedir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 10)Yalnız Bir Kefalet Ve Bir Garanti Taahhüdü İçin Damga Vergisi Alınacaktır Damga Vergisi Kanunu’nun Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile; aynı kâğıtta birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınması sağlanmaktadır. Yürürlükteki düzenleme uyarınca her bir kefil ve garantör için ayrı ayrı vergi alınmaktaydı. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 11)Sözleşmenin Müeyyidesi Mahiyetinde Olan Taahhütlerden Damga Vergisi Alınmayacaktır Damga Vergisi Kanunu’nun 6 maddesine eklenen "Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz." şeklindeki ibare ile pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden, bunlar başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır. Yürürlükteki düzenlemede; birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit ve işlemlerin bir kâğıtta toplanması halinde, bunlardan en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden damga vergisi alınmaktadır. Bu durumda, çoğu kez cezai şartın damga vergisi sözleşmenin asıl konusundan (örneğin kira sözleşmesi) oran/tutar olarak daha fazla damga vergisine tabi olabilmekteydi. Yapılan düzenlemeyle bunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 12)Sözleşmelerde Münhasıran Bedelin Değişmesi Halinde Artan Bedel Üzerinden Damga Vergisi Alınmayacaktır Damga Vergisi Kanunu’nun Nispet başlıklı 14. maddesinin yürürlükteki ikinci fıkrası uyarınca, belli parayı içeren sözleşmelerde bedelin değiştirilmesi halinde artan miktar üzerinden aynı oranda damga vergisi alınmaktaydı. Yapılan düzenlemeyle, sözleşmelerde, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın münhasıran bedelin artırılmasına ilişkin değişiklik olması halinde, artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır. Ancak, sözleşmelerin bedel dışında, süresi, ek iş, taraflar ve fiziksel miktarı gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, artan tutardan ayrıca vergi alınması uygulaması devam edecektir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 13)Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına Açıklık Kazandırılması Damga Vergisi Kanunu’nun döviz kazandırıcı faaliyetlerde (ihracat ve diğer) damga vergisi istisnasına ilişkin ek 2. maddesi tümüyle değiştirilerek, ihtilafların önlenmesini teminen istisna uygulamasının usul ve esasları Kanun hükmünde belirtilerek, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına tanınan yetki yeniden düzenlenmektedir. Daha önce çok genel bir düzenleme şeklindeki bu maddeye dayanılarak çıkarılan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile bugüne kadar yapılan çok ayrıntılı açıklamaların önemli bir kısmının Kanun metnine taşındığını görmekteyiz. Düzenleme de özetle damga vergisinden istisna edilen; 1)İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla düzenlemede sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara, 2)Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan düzenleme metninde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara, 3)Damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşların sorumluluklarına ve cezai müeyyidelere, 4)Uluslararası ihale, Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi gibi kavramların açıklamalarına, 5)Usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkili oldukları, yönünde ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir. Düzenleme 9 Ağustos 2016’den sonra yapılan proje ve işlere uygulanmak üzere, 9.8.2016’da yürürlüğe girmektedir. 14)İhalenin İptal Edilmesi Halinde, İhale Kararına İlişkin Damga Vergisi İade Alınabilecektir Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına parantez içi hüküm eklenerek, Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde şikayet ve itirazen şikayet üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kamu İhale Kurumu kararı ve yargı kararlarına istinaden ihalenin iptal edilmesi halinde, ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilmesine imkan tanınmaktadır. Ancak iadenin yapılabilmesi için ihale sözleşmesinin henüz düzenlenmiş olması gerekmektedir. Böylelikle düzenlenen sözleşmelere ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna da açıklık getirilmiştir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 15)Beyanname Verme Süresi İçerisinde Düzeltme Amacıyla Verilen Vergi Beyannamelerinden Damga Vergisi Alınmayacaktır Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak, vergi beyannamelerine ilişkin beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır. Mevcut uygulamada her bir düzeltme beyannamesinden de damga vergisi alınmaktaydı. Öte yandan kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannameleri damga vergisine tabi olmaya devam edecektir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 9 Ağustos 2016’dır. 16)(1) Sayılı Tabloya Eklenen Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar Esasen öteden beri diğer başlıklar altında damga vergisine tabi tutula gelmekte olan bazı kâğıtların açık adları, tereddütleri önlemek için, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloya (damga vergisine tabi kâğıtlar) ilave edilmiştir. a) I. Akitlerle ilgili kâğıtlar /A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar “7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48) 8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 9,48) 9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48) 10. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48) b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48) c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48) ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48) d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48) e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48) 11. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48) 12. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48) b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48) 13. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48) b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)” b) Beyannameler” başlıklı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “f) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 17)Damga Vergisi İstisnası Getirilen Kâğıtlar Damga vergisinden istisna kâğıtların yer aldığı Damga Vergisi Kanunu’nun (2) sayılı tablosuna aşağıdaki kâğıtlar ilave edilmiştir. (Tablonun ilgili bölümü ve fıkra numarası parantez içinde belirtilmiştir) a)Okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar (II/2) b)Resmî dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar (II/6) c)Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kâğıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kâğıtlar (IV/5) d)Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin pay devirlerine ilişkin kâğıtlar (IV/16) e)Aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu sözleşmelerine ilişkin kâğıtlar (IV/19) f)Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföyüne ilişkin alım satım sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (IV/21) g)Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ve bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (IV/23) h)Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerin devrine ilişkin kâğıtlar ve bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (IV/30) i)Bu fıkrada sayılan damga vergisinden istisna kira mukavelenameleri üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlarına ilişkin kâğıtlar (IV/31) j)Bu fıkrada sayılan damga vergisinden istisna kira mukavelenameleri üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlarına ilişkin kâğıtlar (IV/32) k)Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekâleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile kira sertifikaları ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için düzenlenen kâğıtlar (IV/41) l)Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar. (IV/43) m)Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. (IV/44) n)4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnameler (IV/45) o)6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmeleri (IV/46) p)Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kâğıtlar ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kâğıtlar (IV/47) q)Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlar (IV/48) r)Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar (IV/49) s)Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlar (IV/50) t)Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler (IV/51) u)İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar (IV/52) Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı [email protected] ‘ye iletebilirsiniz. Saygılarımızla. ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ONERYMM.COM.TR

Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149149