ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/28 - Fatura Düzenleme Ve Amortisman Sınırı Dahil 2016 Yılının Usule İlişkin Hadleri ve Tutarları
2015-12-29

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414. Maddesi uyarınca, Kanunun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 460 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezaları

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

29.12.2015

28

 

Başlık

Fatura Düzenleme Ve Amortisman Sınırı Dahil 2016 Yılının Usule İlişkin Hadleri ve Tutarları

 

Özet

 

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414. Maddesi uyarınca, Kanunun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir.

 • Fatura düzenleme haddi

 • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi

 • Genel usulsüzlük cezaları

 • Özel usulsüzlük cezaları

   

Fatura Düzenleme Ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Haddi

 

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesi uyarınca bedeli belirli bir tutarı aşan mal ve hizmet satışları için FATURA düzenlenmesi zorunludur. Belirli bir tutarı aşan satışlar için perakende satış vesikası düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Fatura düzenlenmesi mecburi işlemlere ilişkin geçerli hadler şöyledir.

Yıl

Hadler (TL)

2016

900,-

2015

880,-

 

Buna göre, 2016 yılında 900,-TL’yi aşan satışlar için (toptan, perakende, nihai tüketiciye vb. satış ayrımı yapılmaksızın ) fatura düzenlenmesi zorunludur. Bu haddin altında kalsa dahi alıcının istemesi halinde satış için perakende satış vesikası yerine fatura düzenlenmesi zorunludur.

Bu hadler aynı zamanda Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi uyarınca, amortismana tabi tutulmaksızın tamamı doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım hadleridir. Anılan düzenlemeye göre KDV hariç bedeli belirli bir tutarın altında kalan iktisadi kıymet alımlarının amortisman yoluyla itfa edilmek yerine doğrudan dönem gideri olarak kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar           :

 

Her biri 900,- TL’nin altında kalsa dahi, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden kıymetler haddin hesabında topluca dikkate alınacak ve bütünü 900,- TL’yi aşıyor ise amortisman yoluyla itfa edilecektir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetlere aşağıdaki örnekler verilebilir:

 • Sinema işletmesindeki koltuklar,

 • Okul işletmesi için alınan sıra ve tabureler,

 • Meşrubat sanayinde kullanılan boş şişe ve kasalar,

 • Otel işletmesi için alınan tabak, bardak, havlu vb,

 • Belirli bir fonksiyon etrafında toplanan bina kamera sistemi,

 • Ve benzeri


Örneğin, bir otel işletmesi 2016 yılında, 200 adet porselenden yapılmış servis takımının her birini 300,-TL bedelle satın almış olsa dahi, servis takımları iktisadi bakımdan bütünlük arz etmekte olduğundan ve toplam bedeli (60.000,-TL) 900 TL’lik haddi aştığından, bütünün amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekecektir.

 

Genel Usulsüzlük Cezaları

 

Vergi Usul Kanununu 352. maddesi uyarınca, usulsüzlük fiilleri, aşağıda yazılı derecelere ve kanuna ekli aşağıdaki cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 2016 yılında uygulanacak cezaların tutarları şöyledir;

 

 

Cezayı Gerektiren Fiili İşleyen Mükellef Grubu

1.Derece Usulsüzlük Cezası

2.Derece Usulsüzlük Cezası

Sermaye şirketleri

126

 69

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80                                

40

İkinci sınıf tüccarlar

40  

19

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

11

Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

5

Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

5

2,70

 

Cezayı gerektiren usulsüzlük fiilleri VUK’nun 352. maddesinde şöyle sayılmıştır.

1. derece usulsüzlük cezası gerektiren fiiller

 1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;

 2. VUK’a göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;

 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;

 4. Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;

 5. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);

 6. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;

 7. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.);

 8. Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;

 9. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.

   

2. derece usulsüzlük cezası gerektiren fiiller

 1. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;

 2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;

 3. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);

 4. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;

 5. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;

 6. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;

 7. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

   

Özel Usulsüzlük Cezaları (fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasına dair)

 

Vergi Usul Kanununun 353.  maddesi uyarınca, fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması şeklinde işlenilen fiillere 2015 yılında kesilecek özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki gibidir.

 1. Her bir tespit için kesilecek ceza tutarı (TL)

 2. Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarı (TL)

 3. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı (TL)

 

Madde bent numarası ve özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller

(1)

(2)

(3)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210,- TL’den az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın ya da meblağ farkının % 10’u nispetinde

-

110.000,-

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,-

11.000

110.000,-

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,-

-

-

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000,-

-

-

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,-

-

-

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,-

-

158.000,-

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,-

-

-

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800,-

-

-

 

Özel Usulsüzlük Cezaları (bilgi vermekten çekinenler ile VUK’nun 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için)

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355.  maddesi uyarınca VUK’nun aşağıda sayılan maddeleri ile belirlenen zorunluluklara uymayanlara 2015 yılında kesilecek özel usulsüzlük şöyledir.

 • VUK 86 (zirai kazanç il ve merkez komisyonlarına bilgi verme),

 • VUK 148 (Maliye Bakanlığı ve vergi incelemesine yetkili olanlara bilgi verme),

 • VUK 149 (Maliye Bakanlığı ve vergi dairelerine devamlı bilgi verme),

 • VUK 150 (ölüm vakalarını ve intikalleri vergi dairesine bildirme),

 • VUK 256 (Defter ve belgelerle diğer kayıtları yetkili makam ve memurlara ibraz mecburiyeti)

 • VUK 257 (Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında mükelleflerin görevlilere yardımcı olması)

 • VUK mükerrer 257 (Maliye Bakanlığı’na Bu madde ile verilen düzenleme yetkisi kapsamında getirilen zorunluluklara uymama)

 

Cezayı Gerektiren Fiili İşleyen Mükellef Grubu

Ceza Tutarı (TL)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370,-

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690,-

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340,-

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam özel usulsüzlük cezasının azami tutarı

1.100.000,-

 

Hatırlatmalar                :

 • Cezaların kesilebilmesi için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacaktır.

 • Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu cezanın yıllık üst sınırı 970.000,- TL’dir.

 • Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

 • Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara (Ba, Bs Bildirimleri gibi)ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

 • Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352. maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149132