ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/26 - 2016 Yılı Harçları Tarifesi Yayınlanmıştır
2015-12-28

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife 75 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu harçların tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

28.12.2015

26

 

Başlık

2016 Yılı Harçları Tarifesi

 

Özet

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife açıklanmıştır.

    • Bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur.

    • Maktu harçların tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.
  •  

  1. 2016 Yılı Harçları Tarifesi

 

Oldukça kapsamlı bir liste olan harçlar tarifesinin tamamına burada yer verilmemiştir. 2016 yılı harçlarının tam listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Önemli gördüğümüz ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan harçların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

 

TİCARET SİCİLİ HARÇLARI:

TL/%

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

 

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

217,40

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

623,60

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

1.405,30

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

107,70

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

154,40

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

341,90

VERGİ YARGISI HARÇLARI

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

 

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

29,20

b)Danıştaya başvurma

60,80

c) Danıştay'a temyiz başvurularında

126,90

d) Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu başvurularında

84,50

II- Nispi harçlar:

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (25,20 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (52,40 TL)'den az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

(Binde 9,10)

TAPU İŞLEMLERİ HARÇLARI

 

b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

(Binde 20)

c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

(Binde 20)

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için

(Binde 20)

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

(Binde 20)

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

(Binde 20)

g) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

(Binde 4,55)

PASAPORT VE VİZE HARÇLARI

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

111,70

1 yıl için olanlar

163,30

2 yıl için olanlar

266,40

3 yıl için olanlar

378,30

3 yıldan fazla süreli olanlar

533,10

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

372,80

b) Müteaddit giriş

1.248,50

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

372,80

b) Çift transit

747,90

 

Yukarıda yer verilen had, tutar ve oranlara, yıl içerisinde yapılan değişikliklere göre daimi olarak güncellenmek suretiyle internet sitemizde yer verildiğini hatırlatırız.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149138