ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/25 - 2016 Yılı Damga Vergisi Tarifesi Yayınlanmıştır
2015-12-28

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife 59 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

28.12.2015

25

 

Başlık

2016 Yılı Damga Vergisi Tarifesi

 

Özet

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife açıklanmıştır.

  • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur.

  • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.
 •  

2016 Yılı Damga Vergisi Tarifesi

 

I. AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

Oran/Tutar

1)     Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2)     Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                  

(Binde 1,89)

3)     Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4)     Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5)     Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

(Binde 1,89)

6)     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1)     Tahkimnameler                                                                      

(47,80 TL)

2)     Sulhnameler                                                                            

(47,80 TL)

3)     Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

(268,50 TL)

II. KARARLAR VE MAZBATALAR

 

1)       Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                            

  (47,80 TL)

2)       İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

                kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                                                          

(Binde 5,69)

III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

 

1)       Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(16,60 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

(9,80 TL)

    ac) İyda senedi                                                                         

(1,70 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                    

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                          

(9,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2)       Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

(16,60 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(36,90 TL)

bb) Gelir tabloları

(17,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(17,80 TL)

c) Barnameler

(1,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

(7,30 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

(7,30 TL)

IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR

 

1)       Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                     

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                  

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

(Binde 7,59)

2)       Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

(0,60 TL)

 

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   

(47,80 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(63,80 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(31,50 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(31,50 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 

(31,50 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(63,80 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(23,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(23,50 TL)

f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

 

(37,40 TL)

3)       Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

 

Damga Vergisi Tavanı

 

Damga Vergisi Kanunun 14. maddesinde, her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır (tavan) belirlenmiştir. 2016 yılı için geçerli olacak üst sınır, 1.797.117,30 Türk Lirasıdır.

 

Örneğin, belli bir parayı ihtiva eden Mukavelenameler Binde 9,48 oranında Damga Vergisine tabidir. İçerdiği belli para 250 Milyon TL olan bir mukavelename için hesaplanacak vergi (250 Milyon TL x 0,00948=) 2.370.000 TL olmasına karşın, bu tutarın, tavan tutarından daha fazla olamaması nedeniyle, ödenecek damga vergisi en fazla 1.797.117,30 TL olacaktır.

 

 

 

Damga Vergisinden İstisna Olan Kâğıtlar

 

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) Sayılı Tabloda, Damga Vergisinden istisna edilen kâğıtlara yer verilmiştir. Oldukça uzun bir liste olan (2) Sayılı Tablodan, burada sadece önemli birkaç örnek vermekle yetinilecek olmakla birlikte tüm istisna tablosuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

İstisna kâğıtların önemli birkaçı şöyledir:

 • Hisse senetleri

 • Sigorta mukavelenameleri

 • Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları

 • Sabit üretim araçlarına ait kira mukavelenameleri

 • Gider pusulası

 • Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar

 • Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar

 • Kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)

 • Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

 • Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

 • Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (örneğin Şirket hissesi devir sözleşmeleri)

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m2’yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kâğıtlar.

 

Yukarıda yer verilen had, tutar ve oranlara, yıl içerisinde yapılan değişikliklere göre daimi olarak güncellenmek suretiyle internet sitemizde yer verildiğini hatırlatırız.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149151