ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/24 - 2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri
2015-12-27

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2015 yılı için yeniden değerleme oranı 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için %5,58 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 2016 yılı için %5,58 oranında arttırılması gerekmektedir. 2016 yılı için yeniden belirlenen had ve tutarlar, 25.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 290 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde aşağıdaki başlıklar altında söz konusu hadlere ve tutarlara değinilecektir. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

27.12.2015

24

 

Başlık

2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri

 

Özet

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2015 yılı için yeniden değerleme oranı 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan ile 2015 yılı için %5,58 olarak açıklanmış bulunmaktadır.

 

Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 2016 yılı için %5,58 oranında arttırılması gerekmektedir. 2016 yılı için yeniden belirlenen had ve tutarlar, 25.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan açıklanmıştır.  Bu Sirkülerimizde aşağıdaki başlıklar altında söz konusu hadlere ve tutarlara değinilecektir.

 • Gelir vergisi tarifesi

 • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları

 • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri

 • Sakatlık indirimi tutarları

 • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları

 • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları

 • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

 

2016 Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri

 

GVK’nun 103. maddesinde yer almakta olan 2016 takvim yılında elde edilen ücretlere ve ücretler dışındaki diğer gelirlere (Ticari, Zirai, Serbest Meslek kazançları, MSİ, GMSİ, Sair Kazanç ve İratlar )  ilişkin Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

Ücret Gelirlerine İlişkin Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimleri

Oran (%)

12.600 TL'ye kadar

15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

20

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

27

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL, fazlası

35

 

Diğer Gelirlere İlişkin Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimleri

Oran (%)

12.600 TL'ye kadar

15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

20

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

27

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası

35

 

Konut Kira Gelirlerine İlişkin İstisna Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken (konut) kira gelirleri için uygulanan istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna tutarı (TL)

2016

3.800

2015

3.600

 

Dikkati Gereken Hususlar :

  • İstisna münhasıran konut (mesken) kira gelirleri için geçerlidir. İşyeri kira gelirleri için geçerli değildir.

  • GMSİ (Kira Gelirleri) için Tahakkuk Esası değil Tahsilat Esası geçerlidir. Cari ve/veya geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiraların tamamı cari yılın geliri olarak beyan edilir. Diğer bir ifadeyle, fiilen tahsil edilememiş olan kiralar beyan edilmez.

  • İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

  • Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

  • 6322 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca; 1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2015 yılı için 106.000 TL’yi, 2016 yılı için 110.000 TL’yi ) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

  • Elde edilen yıllık toplam konut kira gelirinin istisna haddini aşmaması halinde beyanname verilmez.

  • İşyeri kira gelirleri için herhangi bir istisna söz konusu değildir. Stopaja tabi olan işyeri kira gelirlerinin 2015 yılında elde edilen tutarının 29.000,-TL’yi, 2016 yılında elde edilen tutarının ise 30.000,-TL’yi aşmaması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.

  • 1.11.2008 tarihinden itibaren, 500,- TL’yi aşan konut kira gelirleri ile tutarı ne olur ise olsun işyeri kira gelirlerinin banka ve PTT aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur (268 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
 •  

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedelleri

 

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan istisnanın 2016 takvim yılında uygulanacak tutarı 13.70 TL’dir.

 

13,70 TL KDV hariç tutar olup, % 8 ilavesiyle, KDV dâhil 14,80 TL olmaktadır.

 

Sakatlık İndirimi Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesi uyarınca, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak sakatlık indirimi tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Yıllar /Engellilik dereceleri

1.Derece

2.Derece

3.Derece

2016

900,-

460,-

210,-

2015

880,-

440,-

200,-

 

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Kazancın elde edildiği yıl

İstisna tutarı (TL)

2016

11.000,-

2015

10.600,-

 

Hatırlatmalar         :

 

Aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.

 • İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

 • GVK’nun 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

 • İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nun 70 maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dâhil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde (GVK’nun geçici 71. Madde gereği, 1.1.2007 tarihinden önce iktisap edilenlerde dört yıl içinde) elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

 

Kazancın elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2016

24.000,-

2015

23.000,-

 

Hatırlatmalar         :

 

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

 • Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

 • Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

 • Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dâhil).

 • Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

 • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dâhil).

 • Dar mükellefiyete tâbi olanların GVK’nun 45. maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

 

Yıl İçinde Stopaj Yoluyla Vergilendirilmemiş Gelirlerde Beyanname Verme Haddi

 

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı aşağıdaki hadleri aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul (örneğin yurt dışı banka mevduat gelirleri gibi) ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Bu haddin aşılması halinde iradın tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir.

 

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2016

1.580,-

2015

1.500,-

 

Yukarıda yer verilen had, tutar ve oranlara, yıl içerisinde yapılan değişikliklere göre daimi olarak güncellenmek suretiyle internet sitemizde yer verildiğini hatırlatırız.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149103