ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/22 - Tahsilat ve Ödemelerde Tevsiki Zorunlu Had Yedi Bin TL Olarak Yeniden Belirlendi
2015-12-26

Hatırlanacağı üzere, belirli vergi mükelleflerinin 8.000 TL üzerindeki tahsilatlarını ve ödemelerini finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte bu had 24.12.2015 tarihinde yayımlanan 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye düşürülmüştür. 31.12.2015 tarihine kadar 8.000 TL’lik had geçerli olacaktır.

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

26.12.2015

22

 

Başlık

Tahsilat ve Ödemelerde Tevsiki Zorunlu Had Yedi Bin TL Olarak Yeniden Belirlendi

 

Özet

 

Hatırlanacağı üzere, belirli vergi mükelleflerinin 8.000 TL üzerindeki tahsilatlarını ve ödemelerini finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte bu had 24.12.2015 tarihinde yayımlanan ile yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye düşürülmüştür. 31.12.2015 tarihine kadar 8.000 TL’lik had geçerli olacaktır.

Kapsamdaki Mükellefler

 

Belirlenen 7.000 TL tutarın üzerindeki tahsilatları/ödemeleri finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gereken mükellef grupları şunlardır.

Fatura almak zorunda olan;

  • Birinci sınıf tüccarlar (Şirketler bu kapsama dahildir)

  • İkinci sınıf tüccarlar,

  • Serbest meslek erbabı,

  • Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar,

  • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,

  • Vergiden muaf esnaf.
 •  

Aracı Finansal Kurumlar

 

Belirlenen 7.000 TL tutarın üzerindeki tahsilatların/ödemelerin aracılığı kapsamındaki Finansal Kurumlar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar dışındakiler nakit ödeme/tahsilat sayılacaktır.

 • Bankalar,

 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları (Fatura ödemelerine aracılık eden şirketler gibi)

 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,

 

Adı geçen finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur.

 

Kapsamdaki Ödemelere/Tahsilatlara İlişkin Örnekler

 

Aşağıda örneklenen ancak bunlarla sınırlı olmaksızın 7.000 TL tutarın üzerindeki tahsilatların/ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir;

 • Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemeler,

 • Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemeler,

 • İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemeler,

 • Ve benzeri 

Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

 

Aşağıdaki sayılanlarla sınırlı olarak 7.000 TL tutarın üzerindeki tahsilatların /ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirmeleri zorunlu değildir;

 

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,

 2. Sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,

 3. Yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,

 4. Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

 5. Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

 6. 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

 1. Aynı günde aynı kişi/kurumlarla yapılan işlemlerin (alışların/satışların) her biri 7.000 TL’yi aşmasa dahi toplamının haddi aşması durumunda, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Örneğin Alıcı şirket, aynı gün içerisinde üç seferde Satıcı şirketten KDV dahil 4.000 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL tutarlarında kumaş alışı yapmıştır. Bunların faturaları ayrı ayrı düzenlense dahi sadece ilk alıma ilişkin 4.000 TL’nin nakit olarak ödenmesi mümkündür. 7.000 TL’lik haddi aşan ilk alımdan itibaren, yani 4.500 ve 5.000 TL’lik ödemelerin ise finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunludur.

 2. Tahsilata / ödemeye konu işlem tutarının 7.000 TL’lik haddi aşması halinde, bedel farklı tarihlerde kısım kısım ödense dahi ödemenin/tahsilatın aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilmesi zorunludur. Örneğin 9.000 TL’lik bir mal satışının ödemesi, farklı tarihlerde üç eşit taksitte yapılsa dahi, işlem bedeli haddi aştığından üç ödemenin de finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunludur.

Yaptırımlar

 

Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna yukarıdaki kurallara uyulmaması halinde;

 1. Her iki tarafa da işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu tutar şirketler yönünden 2016 yılında her bir tespit için 1.370 TL’den az ve yıllık olarak 1.100.000 TL’den fazla olamaz (VUK, Mük. Mad. 355)

 2. Vergi mevzuatımızdaki Müteselsil Sorumluluk düzenlemeleri uyarınca, satıcı tarafından hazineye intikal ettirilmeyen katma değer vergisinin ödenmesinden, alıcı da sorumlu hale gelir.

 3. Vergi incelemelerinde, işlemin gerçekliğinin bulunmadığı yönündeki iddialara, devamında da hürriyeti bağlayıcı cezalar dahil vergi cezalarına muhatap kalınması olasılığı gündeme gelir.    

 4. Katma değer vergisi iadesi talep eden mükellefler, bazı sorunlu (sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar, adreslerinde bulunamayanlar gibi) mükelleflerden yaptıkları mal/hizmet alımlarına ilişkin KDV’yi iade olarak alamama durumunda kalabilirler.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149153