ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/07 - Fatura Düzenleme Ve Amortisman Sınırı Dahil 2015 Yılının Usule İlişkin Hadleri ve Tutarları
2015-01-10

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 442 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezaları

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

10.1.2015

7

 

Başlık

Fatura Düzenleme Ve Amortisman Sınırı Dahil 2015 Yılının Usule İlişkin Hadleri ve Tutarları

 

Özet

 

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir.

  • Fatura düzenleme haddi

  • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi

  • Genel usulsüzlük cezaları

  • Özel usulsüzlük cezaları
 •  

 1. Fatura Düzenleme Ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Haddi

   

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesi uyarınca bedeli belirli bir tutarı aşan mal ve hizmet satışları için FATURA düzenlenmesi zorunludur. Belirli bir tutarı aşan satışlar için perakende satış vesikası düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Fatura düzenlenmesi mecburi işlemlere ilişkin geçerli hadler şöyledir.

Yıl

Hadler (TL)

2015

880,-

2014

800,-

 

Buna göre, 2015 yılında 880,-TL’yi aşan satışlar için (toptan, perakende, nihai tüketiciye vb. satış ayrımı yapılmaksızın ) fatura düzenlenmesi zorunludur. Bu haddin altında kalsa dahi alıcının istemesi halinde satış için perakende satış vesikası yerine fatura düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıdaki hadler aynı zamanda Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi uyarınca, amortismana tabi tutulmaksızın tamamı doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım hadleridir. Anılan düzenlemeye göre KDV hariç bedeli belirli bir tutarın altında kalan iktisadi kıymet alımlarının amortisman yoluyla itfa edilmek yerine doğrudan dönem gideri olarak kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

Hatırlatmalar              :

 

Her biri 880,- TL’nin altında kalsa dahi, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden kıymetler haddin hesabında topluca dikkate alınacak ve bütünü 880,- TL’yi aşıyor ise amortisman yoluyla itfa edilecektir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetlere aşağıdaki örnekler verilebilir:

 • Sinema işletmesindeki koltuklar,

 • Okul işletmesi için alınan sıra ve tabureler,

 • Meşrubat sanayinde kullanılan boş şişe ve kasalar,

 • Otel işletmesi için alınan tabak, bardak, havlu vb,

 • Belirli bir fonksiyon etrafında toplanan bina kamera sistemi,

 • Ve benzeri

 

Örneğin, bir otel işletmesi 2015 yılında, 200 adet porselenden yapılmış servis takımının her bir takımını 300,-TL bedelle satın almış olsa dahi, servis takımları iktisadi bakımdan bütünlük arz etmekte olduğundan ve toplam bedeli (60.000,-TL) 880 TL’lik haddi aştığından, bütünün amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekecektir.

 

 1. Genel Usulsüzlük Cezaları

 

Vergi Usul Kanununu 352. maddesi uyarınca, usulsüzlük fiilleri, aşağıda yazılı derecelere ve kanuna ekli aşağıdaki cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 2015 yılında uygulanacak cezaların tutarları şöyledir;

 

 

Cezayı Gerektiren Fiili İşleyen Mükellef Grubu

1.Derece Usulsüzlük Cezası

2.Derece Usulsüzlük Cezası

Sermaye şirketleri

120

 66

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

77                                

39

İkinci sınıf tüccarlar

39   

18

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

10,60

Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

10,60

4,80

Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

4,80

2,60

 

Cezayı gerektiren usulsüzlük fiilleri VUK’nun 352. maddesinde şöyle sayılmıştır.

1. derece usulsüzlük cezası gerektiren fiiller

  1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;

  2. VUK’a göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;

  3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;

  4. Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;

  5. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);

  6. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;

  7. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.);

  8. Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;

  9. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.
 1.  

2. derece usulsüzlük cezası gerektiren fiiller

  1. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;

  2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;

  3. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);

  4. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;

  5. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;

  6. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;

  7. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
 1.  

 1. Özel Usulsüzlük Cezaları (fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasına dair)

 

Vergi Usul Kanununun 353.  maddesi uyarınca, fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması şeklinde işlenilen fiillere 2015 yılında kesilecek özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki gibidir.

 1. Her bir tespit için kesilecek ceza tutarı (TL)

 2. Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarı (TL)

 3. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı (TL)

 

Madde bent numarası ve özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller

(1)Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149241