ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/02 - 2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri
2015-01-06

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2014 yılı için yeniden değerleme oranı 15.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 10,11 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2015 yılı için % 10,11 oranında arttırılması gerekmektedir.

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

6.1.2015

2

 

Başlık

2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri

 

Özet

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2014 yılı için yeniden değerleme oranı 15.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ile % 10,11 olarak açıklanmış bulunmaktadır.

 

Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2015 yılı için % 10,11 oranında arttırılması gerekmektedir. 2015 yılı için yeniden belirlenen had ve tutarlar, 30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan açıklanmıştır.  Bu Sirkülerimizde aşağıdaki başlıklar altında söz konusu hadlere ve tutarlara değinilecektir.

 • Gelir vergisi tarifesi

 • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları

 • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri

 • Sakatlık indirimi tutarları

 • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları

 • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları

 • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

 

 1. 2015 Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri

   

GVK’nun 103. maddesinde yer almakta olan 2015 takvim yılında elde edilen ücretlere ve ücretler dışındaki diğer gelirlere (Ticari, Zirai, Serbest Meslek kazançları, MSİ, GMSİ, Sair Kazanç ve İratlar )  ilişkin Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

Ücret Gelirlerine İlişkin Vergi Tarifesi

Oran (%)

12.000 TL'ye kadar

15

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası

20

106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası

27

106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL, fazlası

35

 

Ücret Dışı Gelirlere İlişkin Vergi Tarifesi

Oran (%)

12.000 TL'ye kadar

15

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası

20

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası

27

66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, fazlası

35

 

 1. Konut Kira Gelirlerine İlişkin İstisna Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken (konut) kira gelirleri için uygulanan istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2015

3.600

2014

3.300

 

Hatırlatmalar         :

 • İstisna münhasıran konut (mesken) kira gelirleri için geçerlidir. İşyeri kira gelirleri için geçerli değildir.

 • GMSİ (Kira Gelirleri) için Tahakkuk Esası değil Tahsilat Esası geçerlidir. Cari ve/veya geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiraların tamamı cari yılın geliri olarak beyan edilir. Diğer bir ifadeyle, fiilen tahsil edilememiş olan kiralar beyan edilmez.

 • İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

 • Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

 • 6322 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca; 1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2014 yılı için 97.000 TL’yi, 2015 yılı için 106.000 TL’yi ) aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar.

 • Elde edilen yıllık toplam konut kira gelirinin istisna haddini aşmaması halinde beyanname verilmez.

 • İşyeri kira gelirleri için herhangi bir istisna söz konusu değildir. Stopaja tabi olan işyeri kira gelirlerinin 2014 yılında elde edilen tutarının 27.000,-TL’yi, 2015 yılında elde edilen tutarının ise 29.000,-TL’yi aşmaması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.

 • 1.11.2008 tarihinden itibaren, 500,- TL’yi aşan konut kira gelirleri ile tutarı ne olur ise olsun işyeri kira gelirlerinin banka ve PTT aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur (268 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

   

 1. Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedelleri

   

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan istisnanın 2015 takvim yılında uygulanacak tutarı 13.00 TL’dir.

 

13 TL KDV hariç tutar olup, % 8 ilavesiyle, KDV dâhil 14,04 TL olmaktadır.

 

 

 

 

 1. Sakatlık İndirimi Tutarları

   

Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesi uyarınca, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak sakatlık indirimi tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Yıllar /Engellilik dereceleri

1.Derece

2.Derece

3.Derece

2015

880,-

440,-

200,-

2014

800,-

400,-

190,-

 

 1. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları

   

 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149118