ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/01 - Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar
2015-01-06

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında belli başlıları Sirkülerimiz içeriğinde yer almakta olan diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarların belirlenmesine de esas oluşturan bir niteliğe sahiptir.

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

6.1.2015

1

 

Başlık

Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

 

Özet

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir.

 

Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında belli başlıları aşağıda yer almakta olan diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarların belirlenmesine de esas oluşturan bir niteliğe sahiptir.

 • Sigorta prim matrahından istisna yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarları

 • Asgari geçim indirimi tutarları

 • İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının sigorta matrahına dâhil olmayan kısmı

 • Ay içinde asıl ücrete ilave olarak çeşitli adlar altında (ikramiye, prim gibi) yapılan ödemelerden sosyal güvenlik prim matrahına izleyen aylarda ilave edilecek kısım

 • Sosyal güvenlik kurumu idari para cezaları (Diğer bir sirkülerimizde ele alınacaktır)

 

 1. 2015 Yılının Asgari Ücretleri (AÜ)

   

  Önceki yıl olduğu gibi bu yıl içinde 16 yaş altı ve üstü çalışanlar için aynı tutarda asgari ücret belirlenmiştir.

   

Dönemler

Brüt AÜ (Günlük)

Brüt AÜ (Aylık)

Net AÜ (Aylık)(*)

İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

5 Puan İnd. Var

5 Puan İnd. Yok

1.1.2015-30.06.2015

40,05

1.201,50

949,08

1.411,76

1.471,84

1.7.2015-31.12.2015

42,45

1.273,50

1.000,55  /

969,43 (**)

1.496,36

1.560,04

 

(*) Normal koşullar altında (normal çalışan, özürlü olmayan, gelir vergisi/sosyal güvenlik primi indirimi / istisnalarından yararlanmayan vb.) bekâr bir asgari ücretli çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dâhil Net Ücreti ile bunun 5 puanlık sosyal güvenlik primi (SGP) indiriminden yararlanıp yararlanmama durumuna göre işçinin işverene aylık maliyetidir.

(**) 2015 yılı Aralık ayı Net Ücreti, artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle 969,43 TL’ye düşmektedir.

 

Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

 ……..

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

 

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır.”

 

Buna göre öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret şöyle olmaktadır.

 

Dönemler

1.1.2015-30.06.2015

1.7.2015-31.12.2015

Brüt /Net AÜ (Günlük)

Brüt /Net AÜ (Aylık)

Brüt /Net AÜ (Günlük)

Brüt /Net AÜ (Aylık)

20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine

12,02

360,45

12,74

382,05

20’den az personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine

6,01

180,23

6,37

191,03

Aday çıraklara ve çıraklara

12,02

360,45

12,74

382,05

 

 1. Sosyal Güvenlik Prim Tabanı ve Tavanı

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca  “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.”

Bu yıl ilk kez 16 yaş altı ve üstü çalışanlar için aynı tutarda asgari ücret belirlenmiş olduğundan, her iki çalışan grubu içinde SG primine esas taban ve tavan aylık ücretler aynıdır.

 

 

 

 

 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149635