ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2014/27 - Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
2014-10-22

1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 16.10.2014 tarihinde yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile bazı değişiklikler yapılmakta olup, önemli görülenler Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Özet

Hatırlanacağı üzere, 1 Mayıs 2014tarihinden itibaren yürürlüğe giren ilebu tarihe kadar yayımlanmış 123 adet tebliğ yürürlükten kaldırılmak suretiylebu tebliğde toplanmıştır.

 

Bu kez 16.10.2014 tarihindeyayımlanan ile bazı değişiklikler yapılmakta olup, önemligörülenler aşağıda özetlenmiştir.

 

1)    KülçeMetal Teslimlerindeki Tevkifat Oranı Düşürülmüştür 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünde yapılan değişiklik ile Külçe metal teslimlerinde 7/10 olan tevkifat oranı, 1 Kasım2014 tarihinden geçerli olmak üzere 5/10’adüşürülmüştür.

 

2)     Hizmetİhracından Kaynaklanan Nakden İade Talepleri Ve Teminat Çözümleri YeminliMali Müşavir Raporu İle de Yerine Getirilebilecektir

 

Mükelleflerin hizmet ihracındankaynaklanan nakden iade talepleri, bu güne kadar miktarına bakılmaksızın münhasıranvergi inceleme raporuna göre yerine getirilmekteydi. Teminat verilmek suretiyleiade alınması halinde de, teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucunagöre çözülmekteydi.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(II/A-2.3.2.) bölümünde yapılan değişiklik ile 1 Kasım 2014 tarihindengeçerli olmak üzere, mükelleflerin hizmet ihracından kaynaklanan nakden iadetalepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu yanında Yeminli MaliMüşavir Raporu ile de yerine getirilebilecektir. Teminat verilmek suretiyleiade alınması halinde ise, teminat, vergi inceleme raporu ya da Yeminli MaliMüşavir Raporu sonucuna göre çözülebilecektir.

 

 

 

3)     Bazı İmal, İnşa, Bakım OnarımHizmetlerden Ve Teslimlerden Kaynaklanan Nakden İade Talepleri Ve TeminatÇözümleri Yeminli Mali Müşavir Raporu İle de Yerine Getirilebilecektir

 

Mükelleflerin aşağıdabaşlıklarına yer verilen hizmetlerden ve teslimlerde kaynaklanan nakden iadetalepleri miktarına bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporuna göreyerine getirilmekteydi. Teminat verilmek suretiyle iade alınması halinde de,teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülmekteydi.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.5.2.),(II/B-1.5.3.1.1.), (II/B-1.5.3.1.2.1.), (II/B-1.5.3.1.2.2.), (II/B-1.5.3.2.), (II/B-2.4.2.) bölümlerinde yapılan değişiklik ile 1Kasım 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, mükelleflerin aşağıdabaşlıklarına yer verilen hizmetlerden ve teslimlerde kaynaklanan nakden iadetalepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu yanında Yeminli MaliMüşavir Raporu ile de yerine getirilebilecektir. Teminat verilmek suretiyleiade alınması halinde ise, teminat, vergi inceleme raporu ya da Yeminli MaliMüşavir Raporu sonucuna göre çözülebilecektir.

 

1 Kasım 2014 tarihinden itibarenYeminli Mali Müşavir Raporu sonucuna göre de yerine getirilebilecek nakden iade talepleri ve teminatçözümleri şunlardır:

1)    Faaliyetleri kısmen veyatamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarınkiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarlailgili olarak istisna kapsamında tadil, onarım ve bakım hizmeti verenlerinnakden iade taleplerinde,

2)    Faaliyetleri kısmen veyatamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarınkiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin, araç vetesislerin bizzat imal ve inşasından kaynaklanan nakden iade taleplerinde,

3)    Faaliyetleri kısmen veyatamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarınkiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin, bu araçve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmelerinden kaynaklanan nakden iade taleplerinde,

4)    Faaliyetleri deniz taşımaaraçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçlarınimal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan nakden iade taleplerinde,

5)    Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerdenkaynaklanan nakden iade taleplerinde,

6)    3065 sayılı Kanunun (13/c)maddesine göre, altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme,zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bufaaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan nakden iade taleplerinde,

7)    KDV Kanununun (13/e) maddesinegöre, liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ilelimanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerinifiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere buişlere ilişkin olarak yapılan mal teslimlerinden ve inşaat taahhüt işlerinden kaynaklanannakden iade taleplerinde,

Değişiklik öncesinde,yukarıdaki nakden iade talepleri ve teminat çözüm işlemleri münhasıran vergiinceleme raporu sonucuna göre yerine getirilebilmekteydi.

 

4)     Kıymetlere Taşlara İlişkin KDVİstisnasında 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe Açıklık Getirilmiştir

 

KDV Kanunun (17/4-g) maddesiile kıymetli taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet,inci, kübik virconia (zirconia) teslimleri KDV’den istisna bulunmaktaydı. Hatırlanacağıüzere bu istisnanın kapsamı 6552 sayılı Kanunla, kıymetli taşlara (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,safir, zebercet, inci) yönelik KDV istisnası daraltılmak suretiyle,münhasıran 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kuruluborsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasındael değiştirmesiyle sınırlandırılmıştır. Kubik Virconia isimli taşa ilişkin KDVistisnası ise tamamen kaldırılmıştır. (Bakınız büromuzun 2014/23sayılı Sirküleri)

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(II/F-4.7.3.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle, kıymetlitaşlara ilişkin KDV istisnasının kapsamı açıklanmıştır.

 

“6552sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.Yapılan değişiklikle kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye PiyasasıKanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsayateslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur.

 

Sözkonusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli TaşlarPiyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veyailgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasındaborsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.

 

Bu taşların, yukarıdabelirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11/9/2014 tarihindenitibaren KDV istisnası kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’yetabidir.”

 

5)     Organize Sanayi Bölgeleri ve KüçükSanayi Sitelerine Tanınan İstisna Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(II/F-4.) bölümünün sonuna “4.23.Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna” başlıklıbölüm eklenerek, aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

 

“3065sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçüksanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsave işyeri teslimleri KDV’den istisnadır.

 

Organizesanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbisheyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeleroluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama,işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzerekurulmaktadır.

 

Sözüedilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleriistisna kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlühizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve sitedışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabiolacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümlerçerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.”

 

21. KDV Genel UygulamaTebliğinin (II/G) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metineklenmiştir.

 

6)     Prim Borcunu Ödemek İçinBorçlularınca Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimindeki KDVİstisnası Uygulaması

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(II/F-4.) bölümünün sonuna eklenen 7 nolu bölümde 3065 sayılı Kanunun geçici33. maddesinde düzenlenmiş bulunan TaşınmazlarınSosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal GüvenlikKurumu Tarafından Devir ve Teslimlerindeki KDV istisnası hakkındaaçıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

a)    5510 sayılı Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41. maddesi kapsamında, primborçlarını ödemek için borçluların taşınmazlarını SGK’ya devir ve teslimetmeleri ile bu taşınmazların SGK tarafından (müzayede mahallerinde yapılansatışlar dâhil) diğer kişilere devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar katmadeğer vergisinden müstesnadır.

b)    Bu kapsamda vergiden istisna edilenişlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmayacaktır. Bunagöre söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarınadahil edilmiş olan KDV tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyledüzeltilmesine gerek yoktur. Diğer yandan bu işlemler nedeniyle yüklenilenve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi de mümkündeğildir.

 

7)    Kıymetlere Taşların Tabi OlduğuÖzel Matrah Şekli Hususunda Açıklamalar Yapılmıştır

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(III/A-4) bölümünün sonuna “4.8. KıymetliTaş Teslimleri” başlıklı bir bölüm eklenmiştir. Buna göre;

a)    KDV Kanunun 6552 sayılı Kanunladeğişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt,topaz, safir, zebercet, inci) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göreTürkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi veborsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur. Kıymetlitaşların bu durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDVuygulanacaktır.

b)    Kıymetli taşların borsayabildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki teslimlerinde özelmatrah şekli uygulanacaktır. Buna göre; İstisna kapsamına alınankıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDVmatrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutarolarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatesas alınacaktır.

c)    Düzenlenecek faturada, eşyanınKDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve bedeline ayrıcayer verilecektir.

 

8)    Tebliğdeki Mükerrer VergilemeyeNeden Olabilecek Hatalı Açıklama Düzeltilmiştir

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(IV/C-4.2.) bölümünün birinci paragrafının son cümlesinde yer alan “indirilebilir KDV hesabından çıkartılarak,”ibaresi “KDV beyannamesinin” şeklindedeğiştirilmek suretiyle, mükerrer vergilemeye neden olabilecek hatalı uygulamadüzeltilmiştir. Tebliğin “4.2. Diğer HallerdeKısmi Vergi İndirimi Uygulaması” başlıklı bölümünün birinci paragrafının eskive yeni şöyledir.

 

Eski

Yeni

İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, indirilebilir KDV hesabından çıkartılarak, “İlave Edilecek KDV” satırına yazılır.

İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, KDV beyannamesinin, “İlave Edilecek KDV” satırına yazılır.

 

Şayet Tebliğin eski şeklinegöre uygulama yapılmış olsa idi; bir yandan, istisna kapsamına giren işlemlerdolayısıyla yüklenilen vergi miktarı indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarakgider yazılacak ve böylece var ise “DevredenKDV” tutarı azaltılacak, diğer yandan ise KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırında gösterilerek“Toplam Hesaplanan KDV’ye dahiledilmek suretiyle, mükerrer vergilemeye neden olacaktı. Bu hatalıaçıklama düzeltilmek suretiyle istisna kapsamına giren işlemler dolayısıylayüklenilen vergi miktarının sadece KDV beyannamesinin, “İlave Edilecek KDV” satırına yazılmak suretiyle beyanı sağlanmışve mükerrer vergilemeye yola açabilecek uygulama düzeltilmiştir.

 

 

9)     Genel İmal Ve YönetimGiderlerinden İade Hesabına Verilecek Pay Konusundaki Dönem Sınırlaması Kaldırılmıştır

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin(IV/A-1.2.) bölümünün ikinci paragrafının (b) bendinin değişiklik öncesişeklinde, sadece iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkingenel imal ve genel idare giderlerinden yüklenilen KDV’ye payverilebilmekteydi. Yapılan değişiklik ile iade hakkı doğuran dönemle sınırlıolmamak üzere, bu işlemle ilgili olarak önceki dönemlerde de yapılantelefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büromalzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal vegenel idare giderleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin de iade hesabına dahiledilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNERBAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149154