7256 sayılı Kanunun Varlık Barışına Yönelik Düzenlemeleri

Özet

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan un bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına, kurumlar, gelir ve katma değer vergisi kanunlarına yönelik düzenlemeleri önceki iki sirkülerimizde özetlenmiştir.

Bu sirkülerimizde Kanunun diğer önemli bir düzenlemesi olan yurtdışındaki bazı varlıkların herhangi bir vergi ödenmeksizin ve vergi incelemesine tabi tutulmaksızın yurda getirilmesine ve yurtiçindeki varlıkların işletme kayıtlarına alınmasına yönelik “Varlık Barışı” düzenlemesi ele alınacaktır.

Konuya ilişkin 28.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Varlık Barışı Kanunun 21.maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93.maddesinde düzenlenmiş olup, özetle aşağıdaki gibidir.

1) Yurtdışındaki Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine Yönelik Düzenlemeler:

a) Kapsama Giren Varlıklar:

Düzenlemenin kapsamını, yurt dışında bulunan (şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına olanlar dahil) para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır.

b) Varlıkların Bildirimi ve Türkiye’ye Getirilme Süresi/Biçimi:

Varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairesine herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. .

Bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması korumasından yararlanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Aksi halde varlıklar hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılması söz konusu olabilecektir.

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Öte yandan varlıkların Türkiye’ye getirilme koşuluna aşağıdaki istisnalar getirilmiş bulunmaktadır.

1. Yurtdışındaki varlıkların, yine yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaz.

2. 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan varlıkların 17.11.2020 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaz.

c) Varlıkların Serbestçe Kullanılacak ve Vergilendirilmeyecek Olması:

Gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18, 19 ve 20’nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.

Öte yandan bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

2) Yurt İçindeki Varlıkların Kayıtlara alınmasına Yönelik Düzenlemeler:

a) Kapsama Giren Varlıklar:

Düzenlemenin kapsamını, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yurt içinde sahip olunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan (şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına olanlar dahil) para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar oluşturmaktadır.

b) Varlıkların Bildirimi ve Kayıtlara Alınması:

Varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki vergi dairelerine bildirilmesi ve aynı tarihe kadar, kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. .

Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir.

Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir.

c) Varlıkların Serbestçe Kullanılacak ve Vergilendirilmeyecek Olması:

Gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Kayıtlara alınan varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18,19. ve 20'nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.

Taşınmazlar için amortisman ayrılamayacaktır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

4.12.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 64 kez okunmuştur.