202104 - Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları

Özet

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2021 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 6.1.2021 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir.

Türü

Katsayı

Memur aylığı katsayısı

0,165786

Memuriyet taban aylığı katsayısı

2,594917

Buna göre 2021 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları aşağıda gösterilmiştir.

1) Kıdem Tazminatı Tavanı

Gelir Vergisi Kanunu’nun kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin 25/7. maddesi aynen şöyledir “1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)”

Kıdem tazminatı hükümleri hariç olmak üzere 4857 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesi uyarınca, 2021 yılının ilk yarısı için geçerli olacak gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı tutarı 7.638,96 TL’dir.

2) İhbar Tazminatı Süreleri

4857 sayılı İş Kanunun “Süreli fesih” başlıklı 17. maddesi uyarınca, bildirim şartına uymayan taraf (işveren ya da işçi), aşağıda yer almakta olan bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Hizmet Süreleri

Bildirim Süresi

Ödenecek İhbar Tazminatı Tutarı

(Hafta)

(Gün)

6 aydan az olan çalışma dönemi için

2

14

14 günlük ücret

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için

4

28

28 günlük ücret

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için

6

42

42 günlük ücret

3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8

56

56 günlük ücret

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama formuna internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

3) Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun çocuk zammının gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin 25/4. maddesi aynen şöyledir “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.)”

Bu hüküm dâhilinde, özel sektör işverenlerinin 1.1.2021-30.06.2021 döneminde çalışanlarına ödeyebilecekleri gelir vergisinden istisna çocuk yardımlarının azami aylık tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Yaş Grubu

Tutarı (TL)

6 yaş üzeri çocuklar için

41,45

0-6 yaş grubundaki çocuklar için

82,89

Çocuk zammının en fazla 2 çocuğa verilebileceği şeklindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202.maddesindeki düzenleme 25.02.2011 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan, gelir vergisi istisnası 25.02.2011 tarihinden itibaren çocuk sayısında bir sınırlama olmaksızın geçerlidir.

4) Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Büromuzun 2009/08 nolu sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklanmış olduğu üzere, Gelir Vergisi Kanunun 24. maddesi uyarınca, özel sektör işverenleri tarafından çalışanlarına, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve yönetim kurulu üyelerine verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna bulunmaktadır. Bu miktarı aşan kısım ise net ücret sayılarak brüte iblağ edilmek suretiyle ücret olarak vergiye tabi tutulmak zorundadır.

Yurtdışı harcırah tutarları en son 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile belirlenmiştir.

Yurtiçi harcırah tutarları, 31.12.2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan ekli (H) Cetvelinde yeniden belirlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harcırah tutarları 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile belirlenmiştir.

Öte yandan, memur maaş katsayılarındaki değişikliğe paralel olarak, özel sektör işverenleri tarafından gelir vergisinden istisna olarak ödenebilecek harcırah tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ücret seviyeleri değişikliğe uğramış bulunmaktadır.

Tüm bu açıklamalarına göre hazırlanmış olan 2021 yılında ödenebilecek harcırah tutarlarının hesaplanabileceği forma internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

06-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 116 kez okunmuştur.