2021 Yılında Ödenecek Değerli Konut Vergisinin Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır

Özet

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan ile aşağıdaki ihdas edilmiş bulunan Değerli Konut Vergisi (DKV), kamuoyundan gelen ciddi eleştiriler sonucunda daha uygulama olanağı bulamadan  20 Şubat 2020 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan yapılan değişikliklerle, uygulama alanı önemli ölçüde daraltılmıştır.

DKV 2021 yılında uygulamaya girmiştir. DKV kapsamına giren değerli mesken sahibi olanların beyannamelerini 20 Şubat 2021 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle GİB tarafından 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda sözü geçen tebliğin esaslı noktaları özetlenmiştir.

1) Verginin Konusunu Mesken Nitelikli Değerli Taşınmazlar Oluşturmaktadır

Bir taşınmazın DKV’ye tabi olabilmesi için aşağıdaki koşulları tamamını taşıması gerekmektedir.

a) Türkiye sınırları içinde bulunan mesken (konut) nitelikli taşınmazlar DKV’nin konusunu oluşturmaktadır. İşyeri olarak kayıtlı ya da mesken olarak kayıtlı olmakla birlikte fiilen işyeri olarak kullanılan konutlar DKV’ye tabi değildir.

b) Her bir meskenin ayrı ayrı bina emlak vergisi değerinin belirli bir tutarı (2021 yılı için 2020 yılı emlak vergi değerinin 5 Milyon TL) aşmalıdır. Bunun altındaki değere sahip meskenler DKV’ye tabi olmayacaktır. Söz konusu değer, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden mükelleflerce temin edilir.

Örneğin aynı kişinin sahip olduğu, 2020 yılı emlak vergisi değerleri ayrı ayrı 2, 3 ve 4 Milyon TL olan 3 adet meskenin toplam değeri 9 Milyon TL olmasına yani 5 Milyon TL’yi aşmasına rağmen, her birinin ayrı ayrı değeri 5 Milyon TL aşmadığından her üç konutta DKV’ye tabi olmayacaktır.

c) Meskene paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, meskenin, DKV konusuna girip girmeyeceğinin belirlenmesinde ve matrahın hesaplanmasında meskenin toplam değeri esas alınır.

2) Mükellefiyetin Başladığı Tarih

DKV’nin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

DKV’nin mükellefiyeti;

a) Meskenin bina vergi değerinin Emlak Vergisi Kanunu’nun (EVK) 42’nci maddesinde belirtilen değeri (2021 yılında ödenecek DKV için 2020 yılındaki değeri 5 Milyon TL’yi) aştığı tarihi

b) EVK’nun 33’üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde (satış, miras vb.) bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.

Örneğin, bir kişi, 2020 yılı bina vergi değerleri 5,56,0 ve 6,5 Milyon TL olan 3 adet meskenin maliki ise, söz konusu taşınmazlar DKV’nin konusuna girecektir. Malik takip eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren DKV’nın mükellefi olacaktır. Bu meskenleri bir ya da birkaçını 2021 yılında satar ise dahi, 3 meskenin beyannamelerinin tamamı bu mükellef tarafından 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilecektir ve tahakkuk eden vergilerinin tamamı bu mükellef tarafından ödenecektir. Satın alanların mükellefiyeti ise 2022 yılından itibaren başlayacaktır.

3) DKV Kapsamına Girmekle Birlikte DKV Ödenmeyecek Durumlar

a) Türkiye sınırları içinde tek meskeni olanlar, bu meskeninin değeri belirlenen değeri aşıyor olsa dahi DKV ödemeyeceklerdir.

b) Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için DKV ödemeyeceklerdir. Bu mükelleflerin en düşük değerli meskenlerini Tebliğ ekinde yer alan Ek 2A Bildirim ile 20 Şubat günü sonuna kadar ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Örneğin, bir kişi, 2020 yılı bina vergi değerleri 5,56,0 ve 6,5 Milyon TL olan 3 adet meskenin maliki ise, söz konusu taşınmazların tamamı DKV’nin konusuna girecektir. Ancak bunlardan en düşük değerli (değeri 5,5 Milyon TL olan) mesken için DKV ödemeyecektir. Diğer iki mesken için DKV ödeyecektir.

c) Esas faaliyet konusu bina inşası olanlar, işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu etmemiş oldukları yeni inşa ettikleri meskenler için DKV ödemeyeceklerdir.  Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün olmayacaktır.

4) Ödenecek DKV’nin Hesaplanması

DKV, bina vergi değerinin, ilgili yılda uygulanan asgari tutarı (2021 yılı için 2020 yılı emlak vergi değerinin 5 Milyon TL) aşan kısmı üzerinden hesaplanacaktır.

Buna göre; bir meskenin 2021 yılında DKV kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde aşağıdaki tarifeye bakılacaktır. Ancak 2021 yılında ödenecek DKV tutarı aşağıdaki tabloya (Tablo 1) göre değil, Tablo 2’deki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tablo 1:

Meskenin Emlak Vergi Değeri

Vergi Matrahı

Vergi Oranı (Binde)

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.000.000 TL’yi aşan kısmı için

3

10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)

7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için       

6

10.000.000 TL’den fazla olanlar

10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için    

10

Kanundaki Vergi Tarifesi yukarıdaki gibi olmakla birlikte bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır ve bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmayacaktır.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11’dir.

Buna göre 2021 yılında ödenecek DKV tutarı aşağıdaki tabloya (Tablo 2) göre hesaplanacaktır.

Tablo 2:

Meskenin Emlak Vergi Değeri

Vergi Matrahı

Vergi Oranı (Binde)

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için

3

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)

7.841.000 TL’si için 7.842,00 TL, fazlası için       

6

10.455.000 TL’den fazla olanlar

10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için    

10

Örneğin Mükellef (E)’nin mesken nitelikli 3 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 4.900.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL’dir.

Mükellef (E)’ye ait mesken nitelikli birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 5 Milyon TL’yi aşmadığından DKV’nin konusuna girmemekte, ikinci ve üçüncü taşınmazları söz konusu değeri aştığı için verginin konusuna girmektedir. Dolayısıyla, mükellef (E)’nin mükellefiyeti takip eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren başlayacaktır. Ancak, mükellefin DKV’nin konusuna giren birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olduğu için söz konusu taşınmazlardan bina vergi değeri en düşük olan 6.000.000 TL değerindeki taşınmaz vergiden muaf olup mükellef tarafından () ile bildirimde bulunulacaktır.

Bu durumda mükellef sadece 2020 yılı değeri 6.500.000 TL olan mesken için DKV ödeyecektir. Vergi, 2020 yılı değeri 6.500.000 TL olan meskenin 2021 yılı vergi değeri üzerinden hesaplanacaktır. Bunun 6.796.000 TL olduğu varsayıldığında Ödenecek DKV aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Meskenin 2021 yılı vergi değeri                    : 6.796.000 TL

DKV matrahı   (6.796.000 TL-5.227.000 TL)   : 1.569.000 TL

Vergi oranı                                                     : %0,3

Hesaplanan DKV                                           : 4.707,00 TL

Meskene gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

5) Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri

DKV, mükelleflerin verecekleri Tebliğ ekinde yer alan ve üzerine tarh olunacaktır.

Mükellefler beyannamelerini, meskenin bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20’nci (2021 yılı için 20 Şubat 2021) günü sonuna kadar

a) Meskenin bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

b) Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilecektir.

c) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

d) Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanname taşınmazın bulunduğu yer yetkili vergi dairesine verilecektir.

e) Meskene paylı mülkiyet halinde her bir malik payı için münferiden beyanname vermek ve payları oranında tarh ve tahakkuk ettirilen değerli konut vergisini ödemekle mükelleftirler.

f) Meskene elbirliği mülkiyet halinde malikler, müşterek imzalı bir beyanname verebilecekleri gibi bir mükellef tarafından münferiden de beyanname verilmesi mümkündür. Bu kapsamda münferiden beyanname verilmesi durumunda, diğer malikler de beyannamede gösterilir, bu maliklerce ayrıca beyanname verilmez.

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda bağımsız çalışan SMMM ve YMM ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilecektir.

Birden fazla meskeni olanların, muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyecek, bu meskene ilişkin bilgiler Tebliğ ekinde yer alan () ile bildirileceklerdir.

DKV, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu vergi mükellefler tarafından ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmeye devam edilir. Her yıl için verilen beyannameye, beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla ilişkin bina vergi değerini gösteren belgenin eklenmesi zorunludur.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

23-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 143 kez okunmuştur.