KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Özet

5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan  ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan değişikliklerden önemli görülenler aşağıda özetlenmiştir.

1) İşlemin Her İki Tarafının da Mücbir Sebep Kapsamında Olması Halinde Kısmi Tevkifat Yapılması Zorunlu Hale Getirilmektedir:

Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafındaki düzenleme uyarınca beyanname verme yükümlülükleri mücbir sebep nedeniyle ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmamaktaydı.

Bu Tebliğle “Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.” şeklinde bir cümle eklenmek suretiyle alıcı yanında satıcının da mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeyle İdarenin KDV’nin hazine geç intikalini önlemek istediği anlaşılmaktadır.

2) Hizmet İhracatında KDV İadesinin Yapılabilmesi İçin Bedelin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmiş Olması Koşulu Yumuşatılmaktadır:

Tebliğin (II/A-2.2.) bölümünde; Hizmet ihracatıyla ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesinin, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmeyeceği şeklinde yer almakta olan düzenlemenin sonuna “Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.” şeklinde bir düzenlenme eklenmek suretiyle, ihracat bedelinin döviz yanında TL olarak da Türkiye’ye getirilmesi halinde KDV iadesinin yerine getirilebileceği yönünde mükellefler lehine bir düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca aynı bölümde geçen “döviz olarak” ibareleri “bedelin” şeklinde değiştirilerek, yukarıda açıklanan düzenlemeye işlerlik kazandırılmıştır.

3) Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetlerinde KDV İstisnası Süresi Uzatılmaktadır:

Tebliğin (II/G-3.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmek suretiyle KDV Kanunun geçici 23’üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan KDV istisnası süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır.

4) Konut Teslimlerine İlişkin KDV İade Taleplerinde Konutun Fiilen Kullanıldığına Karine Kabul Edilecek Belgelere Açıklık Getirilmiştir:

Tebliğin indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasına ilişkin olarak, "Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade" başlıklı (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere “3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir.

Bu bölümde yapılan açıklamalara göre, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

5) KDV İade Alacağı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsup Edilemeyecektir:

Tebliğin, KDV iadesine ilişkin, “Mahsup Edilebilecek Borçlar” başlıklı (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümle ile; KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup olanağı kaldırılmıştır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

11-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 45 kez okunmuştur.