e-Belgelere İlişkin 509 Nolu VUK Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Özet

Hatırlanacağı üzere, 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan nde tüm Elektronik belgelere (e-Belgeler) ilişkin düzenlemeler bir araya toplanmıştır.  

9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan   ile 509 nolu VUK Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1) 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren E-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Elektronik Ortamda GİB Bilgi İşlem Sistemine Bildirilmesi Zorunluğu Getirilmektedir:

Tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Buna göre; Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda GİB bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacaktır.

2) Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Brüt Satış Hasılatından Bağımsız Olarak E-Fatura Kapsamına Alınmaktadır:

509 nolu VUK Tebliğinde yapılan değişiklikler ile; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler elde ettikleri brüt satış hasılatından bağımsız olarak; 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra SGK ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir: Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.

3) Diğer E-Arşiv Faturaların Özel Entegratör Kuruluşların Sistemleri Aracılığıyla Düzenlenmesi İmkanı Getirilmiştir:

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde söz konusu faturalar e-Arşiv Fatura olarak münhasıran GİB’in e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenebilmekteydi. Yapılan değişiklik ile söz konusu kapsamdaki e-Arşiv Faturaların GİB’in e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak GİB’den izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla da düzenlenmesi imkanı getirilmiştir.

4) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresinde Değişiklikler Yapılmıştır:

Değişiklikten önce, 1/1/2020 tarihinden itibaren ÖTV Kanununa ekli (I) saydı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallan imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar için, e-îrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğunun, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacağı düzenlenmiş bulunmaktaydı.

Tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere göre;

a) Maden ruhsat veya sertifikası alanlar ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen parantez içi hükümle “yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin de” aşağıdaki (b) paragrafındaki sürelerde e-İrsaliye Uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur.

b) Yukarıda sayılan mükelleflerin e-İrsaliyesine geçişleri; yine söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından başlayacaktır. Ancak ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olacaktır.

5) e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasından Yetkili Müesseseler Yanında Döviz Alım-Satım Belgesi Düzenleyebilen Tüm Mükellefler Kapsamına Alınmaktadır:

Tebliğin “IV.10.1. Genel Olarak” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; daha önce sadece yetkili müesseseler ile sınırlı olan e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasının kapsamı, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler şeklinde genişletilmiştir.

6) Tebliğe e-Adisyon Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler Eklenmiştir:

Tebliğe “IV.12. e-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir. Böylelikle 185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkün hale getirilmektedir.

Şimdilik uygulamaya geçiş zorunlu değildir. Dileyen mükellefler uygulamadan gönüllü olarak yararlanabileceklerdir. Ancak, GİB, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili bulunmaktadır. Bu konudaki duyurular takip edilmelidir.

7) Başkanlığın GİB Portal Yöntemine Göre Kullanıcı Hesaplarını Re’sen Tanımlama Yetkisi:

Tebliğin “VIII-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün sonuna bir fıkra eklenmek suretiyle; Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, bu Tebliğin “V.1.1.” numaralı bölümünde belirtilen “GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkili olduğu açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

10-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 65 kez okunmuştur.