KDV Tevkifatı Uygulamasında Önemli Değişiklikler Getiren Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Özet

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan  ile Katma Değer Vergisi Kısmi tevkifat uygulamasında önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda alımlarımda kısmi tevkifat yapmak durumunda olan Alıcıların ve kısmi tevkifata tabi işlemlerin kapsamı genişletilir iken, kısmi tevkifat oranlarında da yüksek artışlar yapılmaktadır.

Yapılan değişiklikler ile kısmi tevkifat uygulaması adeta peşin vergilendirmeye dönüştürülmektedir.

Bu Tebliğ ile yapılan değişiklikler 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yapılan değişikliklerden önemli görülenler aşağıda özetlenmiştir ve sirkülerimizin sonuna kısmi tevkifata tabi işlemleri ve oranları gösteren özet bir tablo eklenmiştir.

1) Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletilmiştir:

Kısmi tevkifat uygulaması yönünden Belirlenmiş Alıcılar; birbiriyle yaptıkları işlemler kısmi tevkifat kapsamında olsa dahi birbirlerinden tevkifat yapmayan ancak bunun dışındaki tüm kısmi tevkifata tabi alımlarından KDV tevkifatı yapmak zorunda olan işletmeleri ifade etmektedir. Birbirleriyle yaptıkları işlemlerden tevkifat yapılmacağı kuralının tek istisnasını; şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılan işlemler oluşturmaktadır.

Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan Belirlenmiş Alıcıların kapsamına dört yeni mükellef ve kuruluş ilave edilmiştir. Buna göre son durum itibariyle Belirlenmiş Alıcıların listesi şu şekildedir (yeni eklenenler kırmızı renkte gösterilmişlerdir)

a.5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

b.Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

c.Döner sermayeli kuruluşlar,

d.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

e.Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

f.Bankalar,

g.Sigorta ve reasürans şirketleri,

h.Sendikalar ve üst kuruluşları,

i.Vakıf üniversiteleri,

j.Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

k.Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

l.Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

m.Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

n.Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

o.Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

p.Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

q.Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,

r.Kalkınma ve yatırım ajansları.

2) Hizmet İfalarındaki Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler:

2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifatın Kapsamı Genişletilmektedir ve Oranı Yükseltilmektedir:

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikler ile;

a. Belirlenmiş alıcılar dışındaki alıcılara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

b. Daha önce 3/10 olan tevkifat oranı 4/10’a yükseltilmektedir.

2.2. Karayolu Yük Taşımacılığı Hizmetleri de Tevkifat Kapsamına Alınmaktadır:

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümümün başlığı ile birlikte yapılan değişiklikler ile;

a. Daha önce “Servis Taşımacılığı Hizmeti” olan bölüm başlığı “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirilmektedir.

b. Daha önce tevkifat kapsamında olmayan karayoluyla yapılan yük taşımacılığı (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) hizmeti alımları da kapsama alınmaktadır ve tevkfat oranı (2/10) olarak belirlenmektedir.

c. Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmamasına ilave olarak ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel olmayacağı açıklanmıştır.

d. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacağı, ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

2.3. Tüm Hizmet Alımları Tevkifat Kapsamında Olan Kurum, Kuruluş ve Mükelleflerin Kapsamı Genişletilmektedir:

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünün değişiklikten önceki şeklinde; 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar kendilerine karşı ifa edilen hizmet Tebliğde 12 başlık altında düzenlenmiş olan kısmi tevkifat düzenlemeleri kapsamına giriyor ise bu kapsamda / oranda, diğer bütün hizmet ifalarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulamak zorundaydılar.

Bu Tebliğle yapılan değişiklik ile, Diğer Hizmetler kapsamında tevkifat yapmak zorunda olan kurum, kuruluşlar ve mükelleflerin kapsamı yeniden belirlenmiştir. Yeni eklenenler kırmızı renkte gösterilmiştir:

a.5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

b.Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

c.Döner sermayeli kuruluşlar,

d.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

e.Bankalar,

f.Sigorta ve reasürans şirketleri,

g.Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları

h.Kalkınma ajansları

Buna göre, örneğin bankalar değişiklikten önce, aldığı hizmet Tebliğde 12 başlık halinde sayılan hizmet ifalarının kapsamına girmekte ise tevkifat yapmak zorunda, aldığı hizmet sözü geçen 12 başlık kapsamına girmemekte ise tevkifat yapma zorunda değildi. Ancak 1 Mart 2021 tarihinden itibaren bankalar Tebliğde 12 başlık halinde (Bu Tebliğle eklenen “Ticari Reklam Hizmetleri” ile bölüm sayısı 13’e çıkmıştır) sayılan hizmet ifalarının kapsamına girmeyen “Diğer Hizmetler” için de tevkifat yapmak zorundadırlar. Diğer bir anlatımla, yukarıda sayılanlar her türlü hizmet alımı için tevkifat yapacaklardır. Tevkifat oranı özel olarak belirlenenler için bu oranlarda, diğer hizmetler için ise (5/10) olacaktır.

Ayrıca bölümün “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” olan başlığı “Diğer Hizmetler” olarak değiştirilmiştir.

2.4. Ticari Reklam Hizmetleri Tevkifat Kapsamına Alınmaktadır:

Tebliğe eklenen (I/C-2.1.3.2.15.) numaralı bölüm ile Ticari Reklam Hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmaktadır.

Belirlenmiş Alıcılar ve diğer KDV mükellefleri aşağıdaki kapsamdaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı yapacaklardır.

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmemektedir.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9. -Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

2.5. Bazı Hizmet Alımlarındaki Tevkifat Oranları Yükseltilmektedir:

Aşağıdaki hizmet alımlarındaki tevkifat oranları yükseltilmektedir.

Tevkifata Tabi Hizmet İfaları

Yeni Tevkifat Oranı

Önceki Tevkifat Oranı

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

5/10

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

7/10

5/10

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

7/10

5/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

7/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

5/10

3) Mal Teslimlerindeki Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler:

3.1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan ve Tebliğde Özel Olarak Belirlenmeyen Diğer Bütün Teslimler Kısmi Tevkifat Kapsamına Alınmaktadır:

Tebliğe eklenen “2.1.3.3.7. Diğer Teslimler” bölümü uyarınca; KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

4) Satıcının İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcının Tevkif Ettiği KDV’yi Ödemiş Olması Şartı Getirilmiştir:

Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan değişiklik ile; İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Değişiklikten önce tevkif edilen KDV’nin Alıcı tarafından ödenmiş olması şartı aranmamaktaydı.

5) Yürürlük ve Özet Tablo

Bu Tebliğ ile yapılan değişiklikler, Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başında yani 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle 1 Mart 2021 tarihinden düzenlenecek faturalarda gösterilecek KDV tevkifatında yukarıdaki değişikliklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aşağıda yukarıdaki değişiklikleri de kapsayacak şekilde tüm kısmi tevkifat uygulamalarını içeren 1 Mart 2021 tarihinden geçerli olacak özet bir tablo verilmektedir.

5.1. Kısmi Tevkifat Yapmak Zorunda Olan Kurum, Kuruluş ve Mükellefler

1) Geniş Kapsamlı Belirlenmiş Alıcılar (GBA)

a.5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

b.Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

c.Döner sermayeli kuruluşlar,

d.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

e.Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

f.Bankalar,

g.Sigorta ve reasürans şirketleri,

h.Sendikalar ve üst kuruluşları,

i.Vakıf üniversiteleri,

j.Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

k.Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

l.Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

m.Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

n.Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

o.Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

p.Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

q.Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,

r.Kalkınma ve yatırım ajansları.

2) Dar Kapsamlı Belirlenmiş Alıcılar (DBA)

a.5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

b. Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

c. Döner sermayeli kuruluşlar,

d. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

e. Bankalar,

f. Sigorta ve reasürans şirketleri,

g. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları

h. Kalkınma ajansları

2) KDV Mükellefleri (KDVM)

Belirlenmiş Alıcı kapsamında olsun ya da olmasın tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

5.2. Kısmi Tevkifata Tabi İşlemler ve Tevkifat Oranları

5.2.1. Hizmet İfaları

Kısmi Tevkifata Tabi Hizmet İfaları

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

4/10

-Proje bedeli 5 Milyon TL altında ise sadece BA,

- Proje bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde ise GBA + KDVM

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri

9/10

Sadece GBA

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

Sadece GBA

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

7/10

Sadece GGBA

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

GBA + KDVM

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

GBA + KDVM

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

7/10

GBA + KDVM

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

9/10

KDVM

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

GBA + KDVM

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

GBA + KDVM

Taşımacılık Hizmetleri

5/10

GBA + KDVM

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

Sadece GBA

Diğer Tüm Hizmetler

5/10

Sadece DBA

Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

GBA + KDVM

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler

Hizmet türüne göre Tebliğde yer almakta olan oranlarda

Sağlık Bakanlığı

5.2.1. Mal Teslimlerinde

Kısmi Tevkifata Tabi Teslimler

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

Külçe Metal Teslimleri

7/10

GBA + KDVM

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

7/10

GBA + KDVM

Hurda ve Atık Teslimi

7/10

GBA + KDVM

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

9/10

GBA + KDVM

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

9/10

GBA + KDVM

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

9/10

GBA + KDVM

Diğer Teslimler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)

2/10

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Son olarak aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz:

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

17-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 27 kez okunmuştur.